มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์

มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ เดิมชื่อ มูลนิธิส่งเสริมผลผลิตชาวเขาไทย ในพระราชูปถัมภ์ ก่อตั้งขึ้นตามพระราชดำริของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในปี พ.ศ. 2515 เพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและเพิ่มรายได้ให้แก่ชาวเขา โดยส่งเสริมและหาตลาดให้งานหัตถกรรมของชาวเขาเผ่าต่างๆ และดูแลไม่ให้ชาวเขาเหล่านั้นถูกเอารัดเอาเปรียบจากพ่อค้าคนกลาง การดำเนินงานประสบความสำเร็จ ดังจะเห็นได้จากหัตถกรรมชาวเขาเป็นที่นิยมทั้งในและต่างประเทศนับแต่นั้นเป็นต้นมา

มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ ดำรงไว้ซึ่งพระราชปณิธานของสมเด็จย่า ผู้ซึ่งเป็นพระบรมราชชนนีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 8 และ 9 โดยการสืบสานและต่อยอดพระราชกรณียกิจด้านการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และการสนับสนุนกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และมุ่งมั่นที่จะเป็นองค์กรชั้นนำของโลกในการดำเนินงานตามแนวทางการพัฒนาทางเลือกในการดำรงชีวิตที่ยั่งยืน และเป็นแหล่งเรียนรู้เแนวทางดังกล่าว โดยให้ผู้ที่สนใจสามารถมาศึกษาดูงานที่โครงการพัฒนาต่างๆ ของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากประสบการณ์ของผู้ปฏิบัติงานจริง และกลุ่มผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการโดยตรง

กาแฟดอยตุงคั่วบด

โครงการข้าวอินทรีย์

ชาอินทรีย์โดยสหกรณ์ชาดอยตุง จำกัด

กาแฟดอยตุงคั่วบด บรรจุขนาด 10 กรัม บรรจุ 6 ซอง ลงในถุงกระดาษที่สามารถกรองกากกาแฟออก เมื่อต้องการดื่ม เพียงแค่ ฉีกซอง แขวนไว้ข้างแก้ว เติมนํ้าร้อน แช่ไว้ 1-2 นาที แล้วยกถุงกาแฟออก ก็ได้น้ำกาแฟสกัด

  • หอมมะลิขัดขาว ข้าวที่คุ้นปากคนไทย
  • มะลิแดง มีโปรตีนและธาตุเหล็กสูง ช่วยสร้างเม็ดเลือด
  • หอมนิล ช่วยบำรงุสมอง ชะลอการเสื่อมของร่างกาย
  • ข้าวฮาง 9 ชนิด มีสาร GABA สูง ช่วยบำรุงสมอง
  • ชาอู่หลงก้านอ่อน มีสารต่อต้านอนุมูลอิสระสูง
  • ชาหอมหมื่นลี้ มีสรรพคุณช่วยกระตุ้นเซลล์ประสาท
  • ชาคาโมมายล์ มีส่วนช่วยในเรื่องของการนอนหลับ

การพัฒนาทางเลือกในการดำรงชีวิตที่ยั่งยืนเป็นแนวทางการพัฒนาของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ที่มีเป้าหมายเพื่อให้ประชาชนประกอบอาชีพสุจริตและมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน แนวทางการพัฒนาดังกล่าวเป็นการสืบสานแนวพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในการแก้ปัญหาความยากจน ซึ่งเป็นรากเหง้าของปัญหาสังคมต่างๆ เช่น ปัญหายาเสพติด ปัญหาการทำลายสิ่งแวดล้อม และปัญหาโครงสร้างสังคมอ่อนแอ

การพัฒนาทางเลือกในการดำรงชีวิตที่ยั่งยืนมีแนวทางการพัฒนาที่ยึดคนเป็นศูนย์กลาง คำนึงถึงบริบททางภูมิสังคม และดำเนินงานอย่างมีบูรณาการ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดด้านคุณภาพชีวิตอันประกอบด้วยสุขภาพ การประกอบอาชีพ และการศึกษา รวมทั้งเป็นการฟื้นฟูและการอนุรักษ์ธรรมชาติอีกด้วย

กิจกรรมดีๆ เพื่อสังคม (ImpactCreator Show) 

ผู้เข้าชม  311