บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจโดยให้ความสำคัญอย่างยิ่งในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งปลูกฝังให้พนักงานมีจิตอาสาและจิตสำนึกในเรื่องการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความรับผิดชอบ โปร่งใส และเอื้อประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเป็นธรรมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและความเจริญของสังคมให้ดีขึ้น

โครงการ IRPC Cubic Academy

โครงการคลินิกปันน้ำใจ

โครงการปลูกต้นไม้รอบเขตประกอบการอุตสาหกรรม

สร้างสถาบันการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นสร้างคนและองค์กรที่มีคุณภาพควบคู่กับการมีธรรมาภิบาล

ปี 2558 มีประชาชนเข้ามาใช้บริการ 4,787 คน และมียอดการทำบัตรสุขภาพ IRPC Card 7,925 ใบ โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ออกตรวจสุขภาพชุมชน 1,288 คน

การปลูกต้นไม้รอบเขตประกอบการอุตสาหกรรม(Protection strip) เพิ่มเติม 39 ไร่ จำนวน 35,000 ต้น ซึ่งสามารถช่วยดูดซับปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพิ่มขึ้นจำนวน 300 ตัน คิดเป็นปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ดูดซับได้ทั้งหมดประมาณ 2,800 ตันต่อปี เทียบกับปี พ.ศ. 2557 สามารถดูดซับได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 11

ผู้เข้าชม  166