ThaiBiomass เป็นโครงการของ บริษัท ทิพวัฒน์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด มีจุดเริ่มต้นในปี 2554 โดยขณะนั้นคุณวัฒนพงศ์ ทองสร้อย และคุณอรทิพย์ เที่ยงยุติธรรม มองเห็นโอกาสการเติบโตของตลาดเชื้อเพลิงชีวมวลในภูมิภาคเอเชีย

  1. ปัญหาสิ่งแวดล้อมเรื่องภาวะโลกร้อน การปลูกสวนป่าพลังงานและใช้พลังงานทดแทน มีส่วนช่วยลดภาวะโลกร้อน
  2. ปัญหาเศรษฐกิจ ทำอย่างไรให้เกษตรกรทราบราคาของพืชที่จะปลูกล่วงหน้า 3 ปี ปลูกพืชอะไรที่ต้นทุนต่ำ ใช้น้ำน้อย ไม่ต้องใส่ปุ๋ย ไม่ต้องฉีดยาฆ่าแมลง ปลูกแล้วบำรุงรักษาดิน ปลูกครั้งเดียวเก็บเกี่ยวได้ทุกปี มีตลาดรองรับแน่นอน
  3. ปัญหาสังคม จะนำเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้กับการปลูกสวนป่าพลังงานอย่างไรเพื่อให้เกิดการพัฒนาธุรกิจชุมชนและสังคมชนบทแบบยั่งยืนและสามารถขยายผลกระทบทางสังคมได้ในวงกว้าง

ส่งเสริมเกษตรกรปลูกต้นกระถินยักษ์

ส่งเสริมสมาชิกในเครือข่ายจัดตั้งกลุ่ม/วิสาหกิจชุมชน/สหกรณ์ เพื่อทำการแปรรูปขั้นต้น

ให้คำปรึกษาแนะนำแก่สมาชิกเครือข่าย

แปรรูปไม้เป็นเชื้อเพลิงและแปรรูปใบเป็นอาหารสัตว์

โดยมีสัญญาซื้อล่วงหน้า 3 ปี พร้อมประกันราคาภายใต้ fair trade concept

สร้างงานบริการเก็บเกี่ยว หรือแปรรูปวัตถุดิบเป็นสินค้าขั้นกลาง ตามแต่ศักยภาพของแต่ละกลุ่ม

เกี่ยวกับการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานของกลุ่ม

จำหน่ายให้แก่ลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ

  1. ปริมาณก๊าซ CO2 ที่ลดลงจากการทดแทนถ่านหิน (90,000 TCO2eq ต่อปี)
  2. จำนวนพื้นที่ปลูกสวนป่ากระถินยักษ์และดูดซับก๊าช CO2 ( 10,000 ไร่)
  3. จำนวนครอบครัวเกษตรกรผู้ปลูกสวนป่ากระถินยักษ์ (1,000 ครอบครัว)
  4. จำนวนวิสาหกิจชุมชนขนาดเล็ก (50 แห่ง)
  5. จำนวนผู้เก็บรวบรวมวัตถุดิบชีวมวล (250 คน)

ช่องทางการจัดจำหน่าย ความต้องการอื่นๆ ความรู้

ผู้เข้าชม  352