วิสาหกิจชุมชนไร่เชิญตะวัน

เพื่อเป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่ในการส่งเสริมการตลาดผลผลิตข้าว และพืชผักอินทรีย์ของนักเรียนโรงเรียนชาวนาพุทธเศรษฐศาสตร์ ตลอดจนส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อต่อยอดผลิตภัณฑ์ และลดต้นทุนการผลิต

๑. กระบวนการผลิตข้าวของเกษตรกรที่ใช้สารเคมี ต้องการเปลี่ยนเป็นอินทรีย์

๒. แก้ปัญหาความยากจนของเกษตรกรด้วยทฤษฎีพุทธเศรษฐศาสตร์

ผลิตตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์นานาชาติ 

เพิ่มมูลค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์ 

เชื่อมต่อด้านการตลาด 

ส่งเสริมให้เกษตรกรดำเนินการผลิตตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์นานาชาติ

การแปรรูปผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์และลดความเสี่ยงในการสต็อกข้าว

การเชื่อมต่อด้านการตลาด เพื่อกระจายผลิตภัณฑ์จากชาวนาสู่ผู้บริโภค

ดูรายละเอียด

เกษตรกรเปลี่ยนวิถีการผลิตมาใช้เกษตรอินทรีย์ ลดต้นทุนการทำเกษตรกรรม มีรายได้ต่อครัวเรือนมากขึ้นกว่า ๒๐% รายได้ของเกษตรกรสูงขึ้น จากการจำหน่ายข้าวในราคาที่สูงขึ้น เนื่องจากข้าวได้รับมาตรฐานเกษตรอินทรีย์

ผู้เข้าชม  238