บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ปตท.มุ่งมั่นเป็นองค์กรที่ดีของสังคม ด้วยการสร้างคุณประโยชน์ให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระยะยาวผ่านโครงการเพื่อสังคม ที่มีวัตถุประสงค์และมาตรการบริหารจัดการที่ชัดเจน

ครอบคลุมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  การพัฒนาสังคมและชุมชน ตลอดจนการฟื้นฟูดูแลทรัพยากระรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้สังคมไทยก้าวไปข้างหน้าร่วมกันอย่างมั่นคงและยั่งยืน

สถาบันวิทยสิริเมธีและโรงเรียนกำเนิดวิทย์

โครงการพลังงานชุมชนระบบก๊าซชีวภาพจากฟาร์มสุกร

โครงการสโมสรฟุตบอล พีทีที ระยอง

สมเด็จดพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานเปิดสถาบันการศึกษาทั้งสองแห่ง เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2558 เป็นการสานต่อการดำเนินงานบนแนวทาง 3 ประสานแห่งการเรียนรู้ ที่ประกอบด้วย สถาบันวิทยาการพลังงาน สถาบันพัฒนาผู้นำและการเรียนรู้กลุ่มปตท. โรงเรียนกำเนิดวิทย์(KVIS) สถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC)

เพื่อสร้างชุมชนต้นแบบที่ประชาชนมีส่วนร่วมในระบบการจัดการพลังงาน ณ ตำบลท่ามะนาว อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี โดยส่งเสริมให้คนในชุมขนมีบทบาทในการเผยแพร่ความรู้ด้านการจัดการพลังงานไปสู่ชุมชนที่สนใจ

ดูภาพประกอบ

ปตท.จัดตั้งบริษัท สปอร์ตเซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด ดำเนินงานบริหารกิจการกีฬาระดับอาชีพในรูปแบบของสโมสรฟุตบอลพีทีทีระยอง เพื่อนำรายได้ไปพัฒนาเยาวชนในจังหวัดระยองให้มีทักษะการเรียนรู้ที่ถูกต้อง นำไปพัฒนาเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางด้านกีฬาฟุตบอล ส่งเสริมเยาวชนให้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ลดปัญหาการยุ่งเกี่ยวกับอบายมุข ตลอดจนกระตุ้นให้เกิดการหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจท้องถิ่นและการจ้างงาน ส่งเสริมการท่องเที่ยว อีกทั้งส่งเสริมความเข้มแข็งของเครือข่ายทางสังคมในจังหวัดระยองให้เกิดความรักความสามัคคี และมีสถาบันครอบครัวที่อบอุ่น

ผู้เข้าชม  192