บริษัท ปตท. สผ. จำกัด (มหาชน)

กลยุทธ์การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนของ ปตท.สผ. มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมและสร้างคุณค่าให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยใช้กลยุทธ์การดำเนินโครงการเพื่อสังคมที่ครอบคลุมใน 4 ด้าน ได้แก่ ความต้องการพื้นฐาน การศึกษา สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมและกีฬา เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนและสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน อันนำไปสู่เป้าหมายการได้รับการสนับสนุนจากชุมชนและสังคมในการดำเนินธุรกิจ (Social License to Operate)

กลยุทธ์การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนของ ปตท.สผ. มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมและสร้างคุณค่าให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยใช้กลยุทธ์การดำเนินโครงการเพื่อสังคมที่ครอบคลุมใน 4 ด้าน ได้แก่ ความต้องการพื้นฐาน การศึกษา สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมและกีฬา เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนและสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน อันนำไปสู่เป้าหมายการได้รับการสนับสนุนจากชุมชนและสังคมในการดำเนินธุรกิจ (Social License to Operate)

โครงการพยาบาลชุมชน

โครงการความร่วมมือทางวิชาการ Cooperative Institute for Petroleum Geophysics Program

โครงการฟื้นฟูป่าเพื่อการเรียนรู้เชิงนิเวศ สวนศรีนครเขื่อนขันธ์ ตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราช  สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (บางกะเจ้า)

เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาภาวะการขาดแคลนพยาบาลวิชาชีพในท้องถิ่นห่างไกล โดยร่วมมือกับโรงพยาบาลอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ในการสนับสนุนการศึกษาและรับเข้าทำงาน ณ โรงพยาบาลประจำอำเภอและปฏิบัติภารกิจด้านการส่งเสริมสุขภาพชุมชน ทั้งนี้ พนักงาน ปตท.สผ. ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ได้รับการรักษาและบริการจากพยาบาลชุมชนเหล่านี้ด้วยเช่นกัน ในปี 2558 มีจำนวนพยาบาลที่สำเร็จการศึกษา 14 คน จำนวนคนไข้ที่ได้รับการรักษา 1,195 คน ปตท.สผ. ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่พัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตนานาชาติ สาขาธรณีฟิสิกส์ปิโตเลียม ที่มีมาตรฐานการศึกษาเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ เพื่อตอบสนองความต้องการด้านบุคลากร แก่อุตสาหกรรมปิโตรเลียมที่จะรองรับการเติบโตของธุรกิจพลังงาน ทั้งในระดับประเทศและภูมิภาค โครงการนี้มีเป้าหมายเพื่อฟื้นฟูป่าจำนวน 40 ไร่ ปรับปรุงเส้นทางศึกษาธรรมชาติ 2 เส้นทางคือ เส้นทางสำหรับจักรยาน และเส้นทางสำหรับผู้ใช้รถเข็นหรือผู้สูงอายุ จัดทำป้ายสื่อความหมายธรรมชาติ นิทรรศการกลางแจ้ง ปรับปรุงภูมิทัศน์ในสวนศรีนครเขื่อนขันธ์ โดยเน้นการฟื้นฟูโครงสร้างป่าเดิมที่ปลูกไปแล้วให้มีโครงสร้างป่าที่แข็งแรง มีชนิดพันธุ์และต้นไม้ที่สอดคล้องกับลักษณะสังคมพืชดั้งเดิมของพื้นที่ โดยพัฒนาให้เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ในรูปแบบห้องเรียนธรรมชาติ ซึ่งเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกประชาชนในการอนุรักษ์ป่าในเมืองและร่วมกันพัฒนาพื้นที่สีเขียวบางกะเจ้าอย่างยั่งยืน ชมวิดีโอ

ด้านวัฒนธรรมและกีฬา

ปตท.สผ. ร่วมกับกรมศิลปากร ดำเนินการอนุรักษ์มรดกโลกทางวัฒนธรรม โดยการส่งเสริมการเรียนรู้แหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมในพื้นที่ประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา บริษัทให้การสนับสนุนด้านการวิเคราะห์ทางสถาปัตยกรรมและโบราณคดี รวมทั้งจัดทำสื่อการเรียนรู้พระราชวังโบราณ พระนครศรีอยุธยา โดยได้จัดทำเส้นทางเดินศึกษาพระราชวังโบราณ ป้ายข้อมูลทางโบราณคดี ป้ายภาพรูปแบบสันนิษฐานสามมิติของโบราณสถาน แบบจำลอง (Model) พระราชวังหลวงแห่งกรุงศรีอยุธยา และอาคารสื่อการเรียนรู้ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และศึกษาประวัติศาสตร์ที่ง่ายต่อการทำความเข้าใจ นอกจากนี้ ปตท.สผ. ได้ร่วมสนับสนุนการจัดการแข่งขันเรือใบรายการหัวหินรีกัตตา และสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพนักกีฬาเรือใบไทยสู่การแข่งขันในระดับสากล

ผู้เข้าชม  127