ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

ธนาคารได้กำหนดนโยบายการดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Policy) ขึ้น โดยมีการนำไปเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจให้เติบโตก้าวหน้าอย่างมั่นคงยั่งยืนใน 3 มิติคือ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ด้วยการนำแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนเข้ามาเป็นแกนหลักในการดำเนินงานทุกขั้นตอนให้แก่ทุกหน่วยงานของธนาคารอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีโครงสร้างการบริหารงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นฟันเฟืองหลักในการขับเคลื่อนเพื่อให้ธนาคารสามารถถ่ายทอดเป้าหมายในด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนสู่การปฏิบัติการในสายงานต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง และช่วยบูรณาการแผนการปฏิบัติงานให้มีความเชื่อมโยงกัน สร้างสัมฤทธิผลแห่งการพัฒนาอย่างยั่งยืนและอำนวยประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
โครงการเพาะพันธุ์ปัญญา

โครงการ AFTERKLASS

โครงการรักษ์ป่าน่าน

โครงการเพาะพันธุ์ปัญญา(ระยะเวลาโครงการ ปี 2555-2560)ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) พัฒนาปฏิรูปกระบวนการคิดของเยาวชนไทย สร้างทักษะความคิดที่เป็นระบบผ่านการจัดทำโครงงานฐานวิจัย (Research Based Learning: RBL) ... อ่านต่อ โครงการ AFTERKLASS (เริ่มดำเนินการ ปี 2557) ส่งเสริมการเรียนรู้ทางการเงินให้แก่เยาวชน อายุระหว่าง 12-20 ปี ผ่าน www.afterklass.com ซึ่งเป็นช่องทางที่เข้ากับพฤติกรรมของเด็กในยุคปัจจุบัน สมาชิก AFTERKLASS จะได้รับความรู้ ข้อมูลข่าวสาร ... อ่านต่อ โครงการรักษ์ป่าน่าน (เริ่มดำเนินการ ปี 2557) มีเป้าหมายสูงสุดคือ การรักษาและฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของจังหวัดน่าน เพื่อให้ทุกภาคส่วนในพื้นที่เกิดตระหนักและร่วมมือกันในการดูแลรักษาป่าต้นน้ำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งแม่น้ำน่านซึ่งมีความสำคัญ เนื่องจากปริมาณน้ำกว่าร้อยละ 40 ... อ่านต่อ

 โครงการทุนการศึกษาปริญญาตรี

โครงการคนกสิกรไทย ดูแลปอดคนกรุง

 

โครงการทุนการศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเนชั่น ธนาคารกสิกรไทย เพื่อเยาวชนจังหวัดน่าน (เริ่มดำเนินการปี 2558) ธนาคารร่วมกับมหาวิทยาลัยเนชั่นเพิ่มโอกาสทางการศึกษาในระดับอุดมศึกษาแก่นักเรียนในจังหวัดน่าน ... อ่านต่อ

โครงการคนกสิกรไทย ดูแลปอดคนกรุง (เริ่มดำเนินการปี 2533) ด้วยความรับผิดชอบต่อการเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมและชุมชนในละแวกที่ธนาคารตั้งอยู่ ธนาคารจึงสอบถามความคิดเห็นและความคาดหวังของชุมชนที่มีต่อธนาคาร ... อ่านต่อ

ผู้เข้าชม  266