บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

เอไอเอสมุ่งมั่นในการพัฒนาสู่ความยั่งยืน และสร้างคุณค่าร่วมกับสังคมด้วยการใส่ใจดูแลผลประโยชน์อย่างเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียของบริษัททุกกลุ่ม

โครงการเพื่อสังคมและ Social Impact ของโครงการต่างๆ เอไอเอสแบ่งแนวทางในการดำเนินความรับผิดชอบต่อสังคมออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ ได้แก่

  1. ชุมชนที่มีสถานีฐานของเอไอเอสตั้งอยู่ (Direct Community)
  2. สังคมโดยรวม (Society as a whole) โดยในแต่ละระดับนั้น มีโครงการต่างๆ ที่ดำเนินอยู่ ดังนี้

โครงการในชุมชนที่มีสถานีฐานของเอไอเอสตั้งอยู่ (Direct Community)

ครอบครัวไทยแข็งแรงประเทศไทยแข็งแรง

1. การส่งต่อคุณค่าจากสถานีฐานสู่ความปลอดภัย และความอุ่นใจของชุมชน ด้วยเล็งเห็นว่าสถานีฐานซึ่งต้องมีระบบไฟฟ้าหลักและระบบไฟฟ้าสำรองเพื่อจ่ายให้กับสถานีฐานอย่างต่อเนื่อง สามารถนำมาสร้างคุณค่าเพิ่มเพื่อประโยชน์ต่อชุมชนได้ อ่านต่อ

ความรับผิดชอบต่อสังคมถือเป็นหน้าที่หลักสำคัญอีกประการหนึ่งของภาคธุรกิจที่มีต่อสังคม ที่เอไอเอสเรามีความมุ่งมั่นและตั้งใจในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม CSR (Corporate Social Responsibility) ควบคู่ไปกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามหลักบรรษัทภิบาลและจริยธรรมทางธุรกิจ อ่านต่อ

ผู้เข้าชม  136