บริษัทจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด(มหาชน)

 

บริหารจัดการน้ำ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการทางธุรกิจ โดยไม่ลดทอนคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนและสังคมโดยรวม

 

โครงการสาธารณูปโภคพื้นฐานด้านน้ำและส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

โครงการสังคมและเศรษฐกิจเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด

ประกอบด้วยโครงการระบบบำบัดน้ำเสียโรงอาหารในโรงเรียน โครงการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โครงการเครือข่ายอีสท์ วอเตอร์รักษ์น้ำ โครงการน้ำเพื่อชุมชน ประกอบด้วย โครงการอบรมอาชีพ (ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง) การสนับสนุนกิจกรรม/โครงการ สาธารณประโยชน์ของหน่วยงานราชการ ชุมชน และองค์การการกุศล ประกอบด้วยโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การสร้างเครื่องกลเติมอากาศแบบดูดน้ำและอากาศ โครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงอิสท์ วอเตอร์ อำเภอคลองเขื่อน โครงการอบรมคอมพิวเตอร์สำหรับคนพิการ

ผู้เข้าชม  103