บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

 

กลยุทธ์การพัฒนาที่ยั่งยืน(Sustainable Development) เป็นหนึ่งใน 6 เสาหลักสำหรับการพัฒนาองค์กรไทยยูเนี่ยน โดยมีหลักการสำคัญ 5 ประการ ได้แก่ 

การดูแลและบริหารจัดการความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำับดูแลกิจการ การส่งเสริมการดำเนินงานที่ยั่งยืนภายในห่วงโซ่อุปทาน

และสร้างคุณค่าร่วมในชุมชนที่เราประกอบกิจการอยู่

 

โครงการจัดหาวัตถุดิบอย่างมีความรับผิดชอบ

โครงการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรมและถูกต้องตามกฎหมาย

โครงการลงทุนเพื่อชุมชนและสังคม

สิ่งจำเป็นในการขับเคลื่อนการเติบโตทางธุรกิจที่ยั่งยืน คือความสามารถในการระบุและลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในห่วงโซ่อุปทานได้ รวมถึงการตรวจสอบย้อนหลังไปยังผลิตภัณฑ์ (Traceablity)

ไทยยูเนี่ยน ได้ประกาศใช้จรรยาบรรณธุรกิจและแนวปฏิบัติด้านแรงงาน เพื่อส่งเสริมความรับผิดชอบต่อแรงงานและเน้นย้ำถึงความโปร่งใสตลอดห่วงโซ่อุปทาน โดยรายละเอียดดังกล่าวนี้ ได้กล่าวถึงหลักสำคัญ 12 ประการของจรรยาบรรณธุรกิจและแนวปฏิบัติ ซึ่งมีความสอดคล้องตามหลักการของภาคีข้อตกลงระดับโลกแห่งสหประชาชาติ หรือ ยูเอ็น โกลบอล คอมแพค(UN Global Compact (UNGC)) ที่ว่าด้วยความรับผิดชอบขั้นพื้นฐานต่อสิทธิมนุษยชน ไทยยูเนี่ยนเชื่อว่า จากการที่เราเป็นบริษัทผู้ผลิตอาหารทะเลระดับโลก เรามีโอกาสมากมายที่จะสร้างคุณค่าร่วมเชิงบวกในระยะยาวให้แก่สังคมได้  เราตระหนักดีว่าเราเป็นเสมือนตัวกลางที่ส่งเสริมความเปลี่ยนแปลงในชุมชนที่เราดำเนินธุรกิจอยู่ ดังนั้นแนวทางการดำเนินงานของเราจึงเน้นไปที่ 3 ประเด็นหลัก ที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (UNSDG) ได้แก่ 1.)การดำเนินการเพื่อหยุดยั้งความหิวโหย  2.) ส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาสำหรับทุกคน และ 3.) การใช้ทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน

ผู้เข้าชม  221