บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

 

การบินไทยมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่อง โดยการปลูกจิตสำนึกที่ดีแก่พนักงานผ่านโครงการจิตอาสาต่างๆ อาทิ การสนับสนุน

ด้านการศึกษาแก่นักเรียนในโรงเรียนที่อยู่ห่างไกล  การสนับสนุนและอำนวยความสะดวกด้านเที่ยวบินเพื่อช่วยเหลือในสถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆ

การบริจาคเงินและสิ่งของช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสและผู้ประสบภัย รวมถึงการมีมาตรการป้องกันโรคไวรัสเมอร์ส

 ค่าย "ต้นกล้าวิทย์คณิต การบินไทย"

โครงการ "Miles Give Kids A Smile"

โครงการ "พาน้องท่องฟ้า ทัศนศึกษาปีท่องเที่ยววิถีไทย"

การบินไทยร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวทช.) จัดกิจกรรมค่าย "ต้นกล้าวิทย์คณิต การบินไทย"โดยนำนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 จากโรงเรียนในพื้นที่รอบท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ นักเรียนเครือข่ายการบินไทย และนักเรียนในเครือข่าย สสวท. เข้าร่วมกิจกรรม และฟังบรรยายพิเศษจากนักบินการบินไทย เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนมีความรู้ความเข้าใจและกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ในปี 2558 การบินไทยจัดกิจกรรมค่าย จำนวน 2 ครั้ง โดยจัดที่พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จ.ปทุมธานี และที่หาดแก้วรีสอร์ท จ.สงขลา ซึ่งมีเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวจำนวน 210 คน การบินไทยและกรมแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงในโครงการบริจาคไมล์ "Miles Give Kids A Smile" เพื่อสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี โดยการบินไทยจะรับบริจาคไมล์สะสมจากสมาชิกรอยัล ออร์คิด พลัส มอบให้สถาบันฯและเป็นบัตรโดยสาร สำหรับนำไปใช้ในการเดินทางของผู้ป่วยเด็ก ให้ได้รับการบริการทางการแพทย์ที่ทันท่วงที รวมทั้งสนับสนุนการเดินทางของบุคลากรทางการแพทย์เพื่อพัฒนาศักยภาพทางการรักษาโรคเฉพาะทางในผู้ป่วยเด็ก การบินไทยร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดโครงการ "พาน้องท่องฟ้าทัศนศึกษาปีท่องเที่ยววิถีไทย" โดยนำคณะเยาวชนจากภาคเหนือและภาคใต้ จำนวน 100 คน เดินทางด้วยเที่ยวบินของสายการบินไทยจากจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดภูเก็ตมายังกรุงเทพฯ พร้อมทั้งเยี่ยมชมโรงซ่อมเครื่องบินของฝ่่ายช่างการบินไทย รวมถึงทัศนศึกษาเชิงวัฒนธรรมและร่วมกิจกรรมต่างๆ ณ แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญในกรุงเทพมหานคร ซึ่งในปีนี้ได้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 7

ผู้เข้าชม  154