บริษัท จี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

-"ความสำเร็จของลูกค้า คือ ความสำเร็จของบริษัท" ดำเนินธุรกิจด้วยการยึดความสำเร็จของลูกค้าเป็นศูนย์กลาง มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน ตลอดจนเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม

-ดำเนินธุรกิจด้วยการสร้างคุณค่าร่วมต่อผู้มีส่วนได้เสีย เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

 

การอบรมให้ความรู้ในการประกอบอาชีพกับลูกค้า

จี แคป คอลเซ็นเตอร์ เครือข่ายชุมชนคนเกี่ยวข้าว

การส่งเสริมการศึกษาให้แก่เยาวชน

โดยการนำวิธีการ เทคนิคของผู้ที่ประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพมารวมและถ่ายทอดให้กับลูกค้า เพื่อใช้เป็นแนวทางให้ลูกค้าของบริษัทประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพ ตลอดจนให้ความรู้ด้านการสร้างวินัยทางการเงิน การวางแผนทางการเงิน การเก็บออม และการทำบัญชีครัวเรือน บริษัทฯ ได้มีการบริหารจัดการฐานข้อมูลลูกค้า
ของบริษัทฯมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อชุมชนและสังคม โดยการสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการรับจ้างเกี่ยวนวดข้าว "จีแคป คอลเซ็นเตอร์" (โทร.081-170-1999)มีหน้าที่เป็นศูนย์ประสานงานจัดหารถเกี่ยวนวดข้าว การประสานงานหาพื้นที่รับจ้างเกี่ยวข้าว ตลอดจนการให้คำปรึกษาแนะนำในการประกอบอาชีพรับจ้างเกี่ยวนวดข้าวให้กับลูกค้าและบุคคลอื่นๆ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
ส่งเสริมและปลูกฝังจิตสำนึกของพนักงานในการทำงานเป็นทีม การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น การกระทำความดี การช่วยเหลือผู้อื่น การมีจิตอาสาแก่ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

การร่วมกิจกรรม

 

การร่วมกิจกรรมกับลูกค้า ชุมชน และสังคม ตลอดจนการสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่ผู้ด้อยโอกาส การสนับสนุนกิจกรรมการกุศลกับองค์กรและหน่วยงานต่างๆ

ผู้เข้าชม  83