บริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)

นับตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง บริษัทดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบและเป็นธรรม โดยการสร้างสมดุลระหว่างผลตอบแทนแก่ผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งให้ความสำคัญกับกระบวนการดำเนินงานภายใน เพื่อให้องค์กรมีความแข็งแกร่ง ควบคู่ไปกับการพัฒนาบุคลากร ภายหลังจากการเกิดวิกฤติเศรษฐกิจปี 2540 บริษัทมุ่งเน้นการพัฒนาโครงการที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กรและสภาวะเศรษฐกิจโดยรวม ทั้งยังรักษาการเติบโตให้เป็นไปอย่างเหมาะสม คำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม เพื่อนำไปสู่ความยั่งยืนที่แท้จริง ซึ่งไม่เพียงแต่ความรับผิดชอบในกระบวนการ (In Process) ตามแนวทาง 6 Green LPN แต่รวมถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมนอกกระบวนการ (Out Process) ในรูปแบบของกิจกรรม

นอกจากนั้นบริษัทได้จัดตั้งองค์กรแยกจากการดำเนินธุรกิจหลัก แต่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการบางส่วนของธุรกิจโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือสังคมและไม่มุ่งหวังผลกำไรจากการประกอบกิจการ นับเป็นความรับผิดชอบอิงกระบวนการ (As Process) ได้แก่ สถาบันแอล.พี.เอ็น และบริษัทลุมพินี พร็อพเพอร์ตี้ เซอร์วิส แอนด์ แคร์ จำกัด ซึ่งเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาบุคลากรและแบ่งปันองค์ความรู้แก่สาธารณะ และพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่สตรีด้อยโอกาส ตามลำดับ

ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมในกระบวนการ (In Process)

ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมนอกกระบวนการ  (Out Process)

ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมอิงกระบวนการ (As Process)

ตลอดระยะเวลากว่า 26 ปี ของการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมอย่างจริงจังในทุกกระบวนการ ก่อให้เกิดพัฒนาแนวคิด 6 Green LPN ที่กลั่นกรองจากประสบการณ์การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และการบริหารชุมชน เพื่อเป็นหลักปฏิบัติในการสร้างสมดุลอย่างยั่งยืนแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม... อ่านต่อ

การมีส่วนร่วมและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมและสังคมที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานขององค์กร โดยบริษัทมุ่งเน้นจิตสำนึกความรับผิดชอบที่เริ่มต้นจากตนเอง ซึ่งหมายถึงภายในองค์กรและภายในชุมชนที่บริษัทพัฒนา แล้วจึงขยายสู่สังคมภายนอก (From Corporate Environmental&Social Responsibility to Community Environmental&Social Responsibility) ... อ่านต่อ

การสนับสนุนและดำเนินกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมและสังคมที่ไม่มีอยู่ในการดำเนินธุรกิจหลักขององค์กร แต่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการบางส่วนของธุรกิจ ครอบคลุมการดำเนินงานของ 2 หน่วยงานได้แก่  สถาบันแอล.พี.เอ็น. และ กิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise) ... อ่านต่อ

ผู้เข้าชม  111