บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

แนวคิด “คนไทยแข็งแรง ประเทศไทยแข็งแรง” เพราะเชื่อว่าหากเยาวชนได้รับโอกาสในการศึกษา เรียนรู้ มีครอบครัวอบอุ่นจะเติบโตเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศอินทัชจึงมุ่งส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของเยาวชนและชุมชน วางกรอบการลงทุนทางสังคมโดยมุ่งลงทุนในโครงการที่ลดผลกระทบในเชิงลบและสร้างผลกระทบในเชิงบวกเช่น ด้านการศึกษา สุขภาพ อาชีพ และรายได้ โดยเน้นการส่งเสริมทักษะความรู้และการเข้าถึงเทคโนโลยีโทรคมนาคม การสื่อสาร และดิจิตอลคอนเทนต์เพื่อพัฒนาศักยภาพทำให้ชุมชนและสังคมมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น


โครงการจินตนาการสืบสารวรรรกรรมไทยกับอินทัช

โครงการกลุ่มอินทัชสร้างโอกาสทางการศึกษา

โครงการปลูกข้าวเพื่อสุขภาพโดยอินทัช

การส่งเสริมทักษะ การพัฒนาศักยภาพของเยาวชนส่งเสริมให้เยาวชนรักการอ่าน ช่วยอนุรักษ์ภาษาและวรรณกรรมไทยและให้โอกาสเยาวชนมีพื้นที่ในการแสดงความสามารถ... อ่านต่อ

อินทัชส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนอย่างต่อเนื่อง จึงได้ดำเนินโครงการกลุ่มอินทัชสร้างโอกาสทางการศึกษา... อ่านต่อ

โครงการปลูกข้าวเพื่อสุขภาพโดยอินทัช โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการปลูกข้าวที่มีคุณค่าทางโภชนาการและไม่ใช้สารเคมี มุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพชีวิต...  อ่านต่อ

ผู้เข้าชม  86