บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

บริษัทฯ ตระหนักดีว่าการประกอบธุรกิจที่ยั่งยืน ต้องควบคู่ไปกับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสังคม ซึ่งนอกจากจะช่วยส่งเสริมด้านเศรษฐกิจของคนในชุมชนแล้ว การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนก็เป็นอีกหนึ่งภาระกิจที่สำคัญ 

โครงการ“ศรีตรังจิตอาสา พัฒนาเพื่อน้อง”

โครงการถนนกินได้

โครงการพิเศษ “การพัฒนาฝีมือช่างกรีดยาง”

สนับสนุนการพัฒนาและปรับปรุงโรงเรียนเป็นโครงการที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมสร้างปรับปรุงอาคารห้องสมุด ห้องน้ำการปรับปรุงสนามเด็กเล่น และมอบอุปกรณ์กีฬา ทาสีสนามกีฬา จัดทำชั้นวางของ ชั้นวางรองเท้าตู้หนังสือจากวัสดุไม่ใช้แล้วของโรงงานให้กับนักเรียนให้ กับโรงเรียนที่ขาดแคลนในพื้นที่ที่โรงงานตั้งอยู่เพื่อสนับสนุนการศึกษารวมไปถึงการส่งพนักงานไปให้ความรู้กับนักเรียนตามความสามารถของพนักงานเช่นการให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะ เป็นต้น

เพื่อปลูกพืชกินได้ เช่น ต้นแค ต้นขี้เหล็ก ตามทางเดินเข้าหมู่บ้าน และ รอบแหล่งน้ำสาธารณะประโยชน์ของชุมชนเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและสามารถเป็นอาหารให้กับชุมชนได้ เช่นบมจ.ศรีตรัง สาขาสิเกา และ สาขากาฬสินธุ์

จัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างบริษัทฯ กับสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง (สกย.) เพื่อให้การสนับสนุนการฝึกอบรมวิธีการกรีดยางอย่างถูกวิธีให้กับเกษตรกรชาวสวนยางที่ปลูกใหม่และชาวบ้านในพื้นที่ เพื่อเสริมสร้างอาชีพการทำสวนยางพาราและเป็นการสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมยางพาราของประเทศ โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ พื้นที่ปลูกใหม่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ โดยเฉพาะจังหวัดที่บริษัทฯ มีการเข้าไปดำเนินธุรกิจ

ผู้เข้าชม  129