บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)

ไทยคม ตระหนักถึงบทบาทในการสร้างความแข็งแกร่งของธุรกิจดาวเทียม ควบคู่กับการพัฒนาสังคมและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม โดยยึดหลักธรรมาภิบาล ในฐานะผู้นำธุรกิจดาวเทียมระดับโลก ไทยคมมุ่งมั่นสร้างคุณค่าร่วมกับทุกภาคส่วนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน  

ไทยคมมุ่งมั่นสร้างเสริมสังคมที่ยั่งยืน โดยคำนึงถึงคุณค่าร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียผ่าน 3 กลยุทธ์หลัก ได้แก่

1.การเสนอโครงข่ายการสื่อสารและบริการอย่างรับผิดชอบ

2.การเสริมสร้างสังคมที่ยั่งยืน

3.การจัดการทรัพยากรอวกาศและบรรเทาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

การเสนอโครงข่ายการสื่อสารและบริการอย่างรับผิดชอบ

ไทยคมมีการออกแบบโครงข่ายการสื่อสาร การใช้งานทรัพยากรอวกาศ และรูปแบบการให้บริการในธุรกิจดาวเทียมและการสื่อสารที่มีความสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าและผู้บริโภค ภายใต้การเติบโตของเศรษฐกิจดิจิตอบ รวมทั้งมีการคำนึงถึงประเด็นความท้าทายด้านต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อเป็นการสร้างความมั่นคงด้านการสื่อสารของประเทศ และความพึงพอใจของลูกค้าตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน

การเสิรมสร้างสังคมที่ยั่งยืน

ไทยคมยึดมั่นว่า "การศึกษาไทยแข็งแรง ประเทศไทยแข็งแรง" จึงสนับสนุนการศึกษาเรียนรู้ เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และส่งเสริมสังคมที่ยั่งยืน โครงการหลัก อาทิ โครงการ "ไทยคิด ไทยคม" โครงการ "แบ่งปันความรู้และประสบการณ์"  โครงการ "ห้องเรียนไทยคม" 

การจัดการทรัพยากรอวกาศและบรรเทาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

ไทยคมได้ให้ความสำคัญกับแนวทางการบริหารจัดการเพื่อรับผิดชอบผลกระทบจากการดำเนินธุรกิจที่อาจส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมในอวกาศและบนโลก ทั้งทางตรงและทางอ้อมอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อบริหารจัดการผลกระทบเหล่านั้น ที่ส่งผลต่อผู้เกี่ยวข้อง ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ตลอดห่วงโซ่คุณค่า บริษัทดำเนินนโยบายที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องจริงจัง อาทิ นโยบายด้านการอนุรักษ์พลังงาน (ปี 2556) นโยบายการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ปี 2558 (Green Procurement) ซึ่งครอบคลุมกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภายในองค์กร บริษัทมีการแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อดำเนินธุรกิจอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งหมายรวมถึงทรัพยากรอวกาศอย่างคุ้มค่าและปลอดภัย

โครงการ “ไทยคิด ไทยคม”

โครงการ “แบ่งปันความรู้และประสบการณ์”

ห้องเรียนไทยคม (Thaicom Learning Center)

บริษัทสนับสนุนการนำระบบการสื่อสารมาใช้เชิงสร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์กับสังคมโดยรวม โดยเฉพาะการศึกษา กล่าวคือ บริษัทได้ใช้ดาวเทียมไทยคมเป็นดาวเทียมในการส่งสัญญาณโทรทัศน์เพื่อการศึกษา อ่านต่อ...

นอกเหนือจากการนำโครงข่ายเพื่อการสื่อสารมาใช้ประโยชน์ด้านการศึกษาแล้ว ไทยคมยังได้ขยายบทบาทในการสนับสนุนให้เกิดสภาพแวดล้อมของ การศึกษาเรียนรู้  (Ecosystem) อ่านต่อ...

ไทยคมส่งเสริมการพัฒนาทักษะให้ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญา (Constructionism)ที่มุ่งเน้นการให้ผู้เรียนเป็นผู้สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง อ่านต่อ...

ผู้เข้าชม  80