บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

เป้าประสงค์ (Goals) 4 ด้าน สนับสนุนกระบวนการทำงานเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนในธุรกิจให้บริการพลังงานครบวงจรควบคู่การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมประกอบด้วย
• ด้านการเงิน : สร้างความมั่งคั่งยั่งยืนและให้ผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมอ
• ด้านลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : มุ่งเน้นด้านคุณภาพความปลอดภัยสูงสุดตามมาตรฐานสากลและสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า
• ด้านกระบวนการทำงานภายใน : เป็นเลิศด้านกระบวนการทำงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ตามกรอบการพัฒนาอย่างยั่งยืน
• ด้านการเรียนรู้และพัฒนา : บุคลากรมีความเป็นมืออาชีพสอดรับกับระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย

บริษัทมีกรอบการดำเนินงานด้านสังคมและชุมชนตามแนวทางของการพัฒนาอย่างยั่งยืนของกิจการ และกำหนดเป็นแผนงานตามกลยุทธ์ของบริษัทไว้ โดยในปี 2558 บริษัทมุ่งเน้นการสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนโดยแบ่งกิจกรรมที่ดำเนินการเป็น 6 ด้านหลัก ดังนี้
 

ด้านสุขภาพอนามัย

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ด้านครอบครัวและผู้สูงอายุ

บริษัทมีโครงการประเมินภาวะสุขภาพและตรวจสุขภาพของชุมชนที่ตั้งอยู่โดยรอบที่ตั้งของสถานที่ประกอบการ การสร้างกิจกรรมให้ความรู้กับผู้สูงอายุในเรื่องการดูแลสุขภาพของตนเอง การให้ความรู้กับผู้ดูแลผู้สูงอายุเช่นบุตรหลานหรือสมาชิกในครอบครัว ในเรื่องการปฐมพยาบาล การประเมินเหตุฉุกเฉิน วิธีการดูแลผู้สูงอายุในเบื้องต้น -การให้ความรู้กับคนในชุมชนในเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
-กิจกรรมให้ความรู้ด้านการดับเพลิงเบื้องต้น ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติแก่เยาวชนโรงเรียนหนองงูเห่าศาสตร์ประเสริฐและชุมชนหมู่ 5 ตำบลบางโฉลง จำนวน 100 คน โดยจัดขึ้นเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2558  ณ ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนหนองงูเห่าศาสตร์ประเสริฐ
ด้านครอบครัวและผู้สูงอายุ การสนับสนุนโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพอาสาสมัครหมู่บ้าน (อสม.) ในการดูแลผู้สูงวัย และร่วมกันดูแลครอบครัว รวมถึงชุมชนได้

ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและโครงสร้างพื้นฐาน

ด้านการศึกษา ข่าวสาร และศิลปวัฒนธรรม

 

การป้องกันอุบัติเหตุ อุบัติภัย กิจกรรมให้ความรู้ด้านการดับเพลิงเบื้องต้น ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติแก่เยาวชนของโรงเรียนในพื้นที่โดยรอบสถานประกอบกิจการของบริษัท การสนับสนุนการดำเนินโครงการส่งมอบระบบส่องสว่างให้แก่ชุมชน การสนับสนุนโครงการเสียงตามสายชุมชน เพื่อขยายช่องทางการสื่อสารภายในชุมชนและเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร และดำเนินกิจกรรมภายในชุมชนร่วมกับบริษัท โครงการการสนับสนุนการศึกษา จัดกิจกรรมทัศนศึกษา เพื่อการเรียนรู้นอกห้องเรียน การปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน การสนับสนุนทุนการศึกษาร่วมกับมูลนิธิช่วยเหลือเด็กกำพร้าของสตรีไทยมุสลิมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ การร่วมสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมไทยของชุมชน

ผู้เข้าชม  91