บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)

ผู้บริหารและพนักงานทุกคนของบริษัทฯ ตั้งปณิธานแน่วแน่ในการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมในทุกระดับ และให้ความสำคัญเป็นหนึ่งในนโยบายหลักของบริษัทฯ มาโดยตลอดทั้งในระดับองค์กรด้วยการบริหารกิจการอย่างโปร่งใสและมีประสิทธิภาพตามหลักบรรษัทภิบาลระดับลูกค้าคู่ค้าทางธรุกิจ ได้แก่ การรักษาามาตรฐานคุณภาพสินค้า การสร้างผลิตภัณฑ์ที่เน้นคุณค่ามากกว่ามูลค่า ความรับผิดชอบในผลิตภัณฑ์ต่อผู้บริโภค การให้ข้อมูลขององค์กรและผลิตภัณฑ์อย่างเพียงพอ ถูกต้อง เที่ยงตรง บริษัทฯ ยังตระหนักถึงความรับผิดชอบในระดับของชุมชนและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การสงเคราะห์เกื้อกูล ชุมชน ที่องค์กรตั้งอยู่ไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมแรงงานท้องถิ่นให้มีโอกาสในองค์กร การสนับสนุนโครงการที่มีส่วนเสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน การสนับสนุนแนวทางการระแวดระวังในการดำเนินงานที่อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโครงการสนับสนุนด้านสาธารณสุข การส่งเสริมการศึกษารวมถึงการบริจาคองค์กรสาธารณสุขต่างๆ การช่วยเหลือผู้ประสบภัย การบำรุงขวัญกำลังใจให้กับทหารตำรวจและราษฎรตามแนวชายแดนและท้องที่ทุรกันดารเป็นต้น


 

ด้านเศรษฐกิจชุมชนและสิ่งแวดล้อม

ด้านสาธารณสุข

ด้านการศึกษา

โครงการสนับสนุนการผลิตพริกแห้งคุณภาพดี
บริษัทฯ ยังคงมีความมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนให้เกษตรกรมีการผลิตพริกแห้งคุณภาพดีอย่างต่อเนื่อง ถึงแม้ว่าในปีที่่ผานมาบริผาัทฯไม่มีการซื้อผลลิตจากเกษตรในเขตอำเภอบ่วงสามสิบ จังหวัดอุบาลราชธานี ซึ่งเป็นพื้นที่ที่บริษัทฯ ให้การสนับสนุนการปลูกพริกเพื่อผลิตพริกแห้ง เนื่องจากเกษตรกรสามารถขายผลผลิตสำหรับการผลิตพริกแห้ง แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงมีการติดต่อกับกลุ่มเกษตรกรโดยผ่านทางที่ปรึกษาโครงการของบริษัทฯ
โครงการปลูกต้นไม้พลังงานจิตอาสาทำดีเพื่อสังคมเพื่อทุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียน
ร่วมโครงการ "ปลูกไม้พลังงานเพื่อทุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียน"กับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดลำพูน เพื่อส่งเสริมปลูกไม้โตเร็ว ในพื้นที่ว่างเปล่าของโรงเรียน โดยปลูกเป็นเชิงพาณิชย์ เพื่อนำรายได้จากการขายไม้ที่ปลูกมาใช้เป็นทุนเพื่อจัดซื้ออาหารกลางวันให้กับนักเรียนของโรงเรียนที่เข้าร่วม ในวันที่ 18 มิถุนายน 2558 ณ โรงเรียนบ้านหล่ายทา ต.ทาสบเส้า อ.แม่ทา จ.ลำพูน

สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ร่วมกับเทศบาลนครแหลมฉบัง เดินรณรงค์กินร้อนช้อนกลางล้างมือ รักษาความสะอาดแนะประชาชน กินร้อน รับระทานอาหารที่ปรุงสุกและปรุงเสร็จใหม่ๆ พยายามหลีกเลี่ยงอาหารถุงที่มีส่วนประกอบของกะทิ ใช้ช้อนกลางตักอาหารขณะกินอาหารร่วมกักผู้อื่น และล้างมือ ให้สะอาด ฟอกสบู่ ทุกคร้งหลังจากใช้ห้องน้ำ ล้างมือก่อนและหลังรับประทานอาหาร และหลังจากสัมผัสสัตว์เลี้ยง นอกจากนี้ยังได้แจกผ้ากันเปื้อนและหมวกคลุมแก่แม่ค้า พ่อค้าอีกด้วย โครงการทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัยกับสหพัฒน์ ครั้งที่ 18
บริษัทฯเล็งเห็นความสำคัญของการศึกษาซึ่งเป็นปัจจัยในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ จึงได้ร่วมกับบมจ.สหพัฒนพิบูล สนับสนุนโครงการทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 18 จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 5-11 ตุลาคม 2558 เพื่อสนับสนุนโอกาสทางการศึกษาที่เท่าเทียมให้กับเยาวนทั่วทุกภาคของประเทศ โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่กำลังเตรียมตัวสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อในระดับอุดมศึกษาได้ทบทวนความรู้กับอาจารย์และติวเตอร์ชื่อดังเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการสอบได้อย่างมั่นใจมากขึ้น

ผู้เข้าชม  374