บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

พีดีไอมุ่งสู่การดำเนินธุรกิจเพื่อปกป้องระบบนิเวศอย่างมีประสิทธิภาพ โดยดูแลชุมชนและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมดุล ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและเติบโตอย่างยั่งยืน เราสร้างมูลค่าเพิ่มสูงสุดให้กับลูกค้า เคารพต่อพนักงานของเราและสิ่งแวดล้อม สนับสนุนชุมชนท้องถิ่นที่เราเข้าไปดำเนินการและให้ผลตอบแทนที่ดีที่สุดแก่ผู้ถือหุ้นของเรา


 

ด้านสังคม

ด้านสิ่งแวดล้อม

ด้านเศรษฐกิจ

-ประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น เพื่อดำเนินการตามกรอบแนวปฏิบัติร่วมในการต่อต้านการทุจริตให้ผ่านการรับรอบภายในปี 2559

-เริ่มใช้แนวทางปฏิบัติอย่างยั่งยืนของผู้ค้า ครอบคลุมประเด็นหลัก 4 ด้าน ได้แก่ จริยธรรมทางธุรกิจ สิทธิมนุษยชน อาชีวอนามัยและการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม

-สนับสนุนการพัฒนาชุมชนและสังคม 4.46 ล้านบาท

-สามารถลดการใช้น้ำลงได้อย่างต่อเนื่องร้อยละ 8 และหมุนเวียนนำกลับมาใช้ใหม่ได้อีกร้อยละ 4ุ6

-ลดการใช้พลังงาน 9,823 กิกะจูล และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 1,601 ตันคาร์บอนไดออกไซด์ เทียบเท่าจากโครงการอนุรักษ์พลังงาน

-การฟื้นฟูสภาพแวดล้อมมีความคืบหน้ากว่าร้อยละ 70 จากพื้นที่เป้าหมาย 1,040 ไร่ เพื่อการกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์ ได้จาก 942 เป็น 1,077 ตันคาร์บอนไดออกไซด์ต่อปี

-เหมืองแม่สอดได้รับเกียรติบัตร The King of Thailand's Certificate of Excellence ด้านการส่งเสริมและใช้งานระบบหญ้าแฝกดีเด่นระดับนานาชาติและรางวัลสถานประกอบการเหมืองแร่สีเขียวต่อเนื่อง

-โรงงานระยองได้รับการรับรองโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

-สถานะการเงินแข็งแกร่ง บริษัทฯมีผลการดำเนินงานที่เป็นบวก โดยในปี 2558  +151 ล้านบาท

-แม้ว่าสภาวะตลาดสังกะสีโลกและในประเทศตกต่ำส่งผลให้ราคาสังกะสีปรับลดลงอย่างมาก อีกทั้งปริมาณการจำหน่ายก็ลดลงเช่นกัน แต่กำไรขั้นต้นยังอยู่ในระดับที่น่าพอใจ โดยอยู่ที่ 785 ล้านบาท ลดลงเพียงร้อยละ 8

-สถานะเงินสด (รวมเงินฝากระยะสั้น) ณ สิ้นปียังคงแข็งแกร่ง โดยมีจำนวน 1,201 ล้านบาท

-อัตราส่วนหนี้ต่อทุนต่ำสุดในรอบ 5 ปี อยู่ที่ 0.43

-มีกำไรจากการบริหารความเสี่ยงราคาโลหะสังกะสี และอัตราแลกเปลี่ยน 114 ล้านบาท

-การจ่ายเงินปันผลปรับลดลงเพียงเล็กน้อยเป็น 0.20 บาทต่อหุ้น

ผู้เข้าชม  179