บริษัท ประชาอาภรณ์ จำกัด (มหาชน)

เป็นผู้นำธุรกิจสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มที่เติบโตไปกับสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน


 

ส่งเสริมการศึกษา

โครงการส่งเสริมความรู้ พัฒนาอาชีพชุมชน

กิจกรรมปลูกป่าสร้างฝายชะลอน้ำ

บริษัทฯ ร่วมกับมูลนิธิ ดร.เทียม โชควัฒนา จัดให้มีการสนับสนุนและช่วยเหลือให้บุตร-ธิดาของพนักงานมีการศึกษาดียิ่งขึ้น

บริษัทฯ ร่วมกับกลุ่มสิ่งทอเครือสหพัฒน์ มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี 4 ปี สาขาวิศวกรรมเคมีสิ่งทอ และวิศวกรรมสิ่งทอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

สนับสนุนสถาบันการศึกษาในการฝึกงานภาคฤดูร้อน

สนับสนุนให้สถาบันการศึกษาต่างๆ เข้าเยี่ยมชมบริษัทเพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้แก่ คณะอาจารย์ และนักศึกษานอกห้องเรียน

บริษัทร่วมพัฒนาชุมชนด้วยการสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชนและส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมต่างๆกับชุมชนหมู่บ้านหนองเอี่ยน ด้วยการส่งเสริมองค์ความรู้ด้านอาชีพทางการเกษตรที่กลุ่มอาชีพของชุมชนสนใจ เช่นโครงการปลูกมะนาวในบ่อซีเมนต์ เตาอั้งโล่ประหยัดพลังงาน เตาเผาขยะไร้มลพิษ

บริษัทได้ดำเนินโครงการปลูกป่าสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อฟื้นฟูป่ารักษาสิ่งแวดล้อม ติดต่อกันมาเป็นปีที่ 2 โดยน้ำพันธ์กล้าไม้ที่เพาะชำเอง จำนวน 500 ต้น และสร้างฝายชะลอน้ำจำนวน 12 ฝาย ต่อจากฝายที่สร้างไว้ครั้งก่อน ณ เขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ที่ 9

โครงการธารน้ำใจ PG สู่ชนบท

 

 

บริษัทมีวัตถุประสงค์หลักในการสนับสนุนด้านการศึกษาแก่นักเรียนในถิ่นธุรกันดารต่างๆ โดยบริษัทสนับสนุนอุปกรณ์การเรียนการสอน ทุนการศึกษา อุปกรณ์กีฬา ตลอดจนสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นต่างๆ ให้แก่นักเรียนและโรงเรียน ซึ่งบริษัทได้ดำเนินโครงการนี้อย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด เป็นปีที่ 12  ในปี 2558 บริษัทได้จัดโครงการขึ้นที่โรงเรียนบ้านเขาดิน (ประชาอุทิศ) จังหวัดปราจีนบุรี

ผู้เข้าชม  63