บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน)

บริษัทฯ ส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วม ผ่านกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับชุมชนรอบพื้นที่เพื่อสร้างความไว้วางใจและความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน อาทิ โครงการส่งเสริมให้เกิดชุมชนผู้สูงอายุสุขภาพดี โครงการส่งเสริมน้ำสะอาดสำหรับอุปโภคบริโภค และโครงการส่งเสริมเกษตรกรชุมชนเพื่อการสร้างอาชีพและรายได้เสริม โครงการให้ความรู้ด้านบริหารจัดการกากอุตสาหกรรมในโรงงาน และการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างถูกต้อง โดยจัดสัมมนาให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการในหัวข้อ "อุตสาหกรรมทั่วไทย ร่วมใจจัดการขยะอุตสาหกรรม' ที่จังหวัด สมุทรปราการ ชลบุรี สมุทรสาคร ฉะเชิงเทรา พระนครศรีอยุธยา ปราจีนบุรี ระยอง ปทุมธานี สระบุรี จำนวนกว่า 3,000 บริษัทฯ นอกจากนี้ยังได้เปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจเข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยหน่วยงานต่างๆ เข้าเยี่ยมชมศูนย์บริการฯ ทั้งภาครัฐและเอกชนรวมทั้งสิ้น 456 หน่วยงาน รวม 2,089 คน แบ่งออกเป็นบริษัท 440 บริษัท หน่วยงานราชการ 3 หน่วยงานและสถาบันการศึกษา 13 สถาบัน

ปี 2558 บริษัทฯ มีการดำเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ทั้งที่อยู่ในกระบวนการทางธุรกิจที่มุ่งเน้นการบริการที่ดี และการส่งมอบบริการเพื่อสร้างความประทับใจ (CSR in Process) นอกจากนี้บริษัทฯ ยังดำเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ที่อยู่นอกกระบวนการทางธุรกิจ (CSR after Process) ที่มุ่งเน้นใน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการศึกษาและพัฒนาเยาวชน ด้านสังคม และด้านศาสนาและศิลปวัฒนธรรม โดยในปี 2558 การดำเนินธุรกิจ "ชุมชน" เป็นส่วนสำคัญยิ่งที่ช่วยสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปด้วยความเข้าใจในพื้นฐานการทำงานด้วยความโปร่งใส การดำเนินกิจกรรมตามวิสัยทัศน์ (Vision) ของบริษัทฯ โดยแบ่งโครงการในปี 2558 เป็น 4 โครงการหลัก

 


 

โครงการแหล่งเรียนรู้ พัฒนาชุมชน

โครงการ "บำเพ็ญสาธารณประโยชน์"

โครงการ "กิจกรรมสัมพันธ์"

บริษัทฯได้จัดให้มีการป้องกัน ควบคุม หรือบำบัด กลิ่น อากาศเสีย และฝุ่นละออง จากการประกอบกิจการ เพื่อไม่ให้เกินเกณฑ์มาตรฐานภุณภาพสิ่งแวดล้อมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติและกฎหมายอื่นๆ   บริษัทฯได้มีการปลูกต้นสนประดิพัทธ์ริมรั้วเพื่อให้ทำหน้าที่ป้องกันการฟุ้งกระจายของกลิ่น และละอองสีไม่ให้ไปกระทบกับชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนรอบๆบริษัทฯ เป็นการให้ความช่วยเหลือประชาชน ในพื้นที่ที่ได้รรับความเดือดร้อนจากปัยหาในด้านต่างๆ ซึ่งนอกจากจะเป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชนในชุมชนแล้วยังเป็นการสร้างความสามัคคีให้เกิดแก่ชุมชน ได้แก่ โครงการช่วยเหลือผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส และโครงการวิทยุกระจายเสียงสู่ชุมชน (โครงการต่อเนื่อง) เป็นกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ข้อมูลข่าวสารให้กับประชาชนในพื้นที่ หมู่ 6,8,9 ตำบลห้วยแห้ง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี เป็นประจำทุกวันพุธและศุกร์ของทุกสัปดาห์

เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีไทยให้คงไว้สืบต่อไปและในปี 2558 นี้ เบตเตอร์ฯ ได้พาคุณแม่ไหว้พระทำบุญ ซึ่งจัดขึ้นในวันม่แห่งชาติ ประจำปี 2558 โดยพากลุ่มคุณแม่ ซึ่งเป็นผู้สูงอายุในพื้นที่โดยรอบศูนย์บริหารฯ จังหวัดสระบุรี ไปเที่ยวพักผ่อนไหว้พระในจังหวัดสิงห์บุรี และจังหวัดอ่างทอง 

ร่วมเป็นเครือข่ายกับหน่วยงานภาครัฐ

 

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะดำเนินโครงการเพื่อตอบแทนสังคมอย่างต่อเนื่อง เพื่อการคืนกำไรและร่วมสร้างความยั่งยืนให้กับสังคมได้เติบโตไปพร้อมๆกัน ผ่านการดำเนินกิจกรรมตามวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ และมีส่วนร่วมสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนในสังคม ประสานความร่วมมือกับองค์กร และเครือข่ายต่างๆท้งภาครัฐ ภาคเอกชน ดำเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม ที่เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อน เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม อันได้แก่ กิจกรรมนิทรรศการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านการจัดการกากอุตสาหกรรม ภายใต้โครงการ"อุตสาหกรรมทั่วไทยร่วมใจจัดการขยะอุตสาหกรรม" ที่จังหวัดต่างๆ เช่น สมุทรปราการ ชลบุรี สมุทรสาคร ฉะเชิงเทรา พระนครศรีอยุธยา ปราจีนบุรี ระยอง ปทุมธานี เป็นต้น จำนวนกว่า 3,000 บริษัท

ผู้เข้าชม  324