บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน)

บริษัทฯ ตระหนักเป็นอย่างดีว่าชุมชนและสังคมที่เข้มแข็งเป็นปัจจัยหลักที่สนับสนุนธุรกิจของบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ จึงสนับสนุนและมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชนและสังคมอย่างสมำเสมอ บริษัทฯ ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม และเอาใจใส่ในผลกระทบต่อผู้ที่อยู่รอบข้างนอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนดไว้ รวมถึงการค่อยๆเข้าไปมีส่วนร่วมในความรับผิดชอบทางสังคม การจัดตั้งและขยายกองทุนเพื่อทำกิจกรรมชุมชนและสังคมจะช่วยให้เกิดกรอบความคิดและการทำงานอย่างยั่งยืน เพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางสังคมของบริษัทฯ ต่อไป

บริษัทฯได้กำหนดให้ความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นเรื่องที่สำตัญ ซึ่งบริษัทฯได้บัญญัติเรื่องดังกล่าวไว้ในพันธกิจและภารกิจของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะจัดสรรกำไรจำนวนร้อยละ 0.50 ของกำไรสุทธิ ซึ่งจะมีจำนวนขั้นต่ำ 1.75 ล้านบาท และไม่เกิน 25 ล้านบาทต่อปี ให้เป็นเงินสำรองสำหรับกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม สำหรับการใช้เงินสำรองดังกล่าวจะพิจารณาโดยผู้บริหารระดับสูง และ/หรือคณะกรรมการของบริษัทฯ และนำเสนอรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อตรวจสอบเป็นระยะหรืออย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง


 

บริจาคเงินให้แก่มูลนิธิพัฒนาเครื่องมือแพทย์ไทย

โครงการห่มผ้าให้น้องครั้งที่ 17

บริจาคโลหิตประจำปี 2558

8 มิถุนายน 2558 บริษัทฯ ได้บริจาคเงิน 500,000 บาท มอบให้มูลนิธิพัฒนาเครื่องมือแพทย์ไทย เพื่อส่งเสริม และสนับสนุนในการค้นคว้าและการพัฒนาเครื่องมือแพทย์ ในปี 2558 บริษัทฯได้ร่วมบริจาคเงิน 223,000 บาท ในโครงการ "ห่มผ้าให้น้อง ครั้งที่ 17" ให้กับคณะนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ของศูนย์พาณิชยนาวี เพื่อนำไปปรับปรุงถนนทางเข้าโรงเรียน สนามเด็กเล่น และภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน รวมทั้งจัดหาหนังสือสมทบในห้องสมุดให้เหมาะสมกับการพัฒนาของเด็กนักเรียน และจัดหาอุปกรณ์ปฐมพยาบาลในห้องพยาบาลให้แก่โรงเรียนบ้านคลองระกำ จังหวัดปราจีนบุรี

ในเดือนมกราคมและเดือนกรกฎาคม 2558 หน่วยเคลื่อนที่รับบริจาคโลหิตมารับบริจาคโลหิตที่บริษัทฯ ทั้งสิ้น 2 ครั้ง มีจำนวนโลหิตที่ได้รับบริจาครวมทั้งสิ้น 61,200 ซีซี. 

ผู้เข้าชม  64