โครงการเอสซีจี รักษ์น้ำเพื่ออนาคต

โครงการเพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ ช่วยแก้ปัญหาน้ำขาด น้ำเกิน น้ำเสียให้กับชุมชน โดยเอสซีจีน้อมนำแนวพระราชดำริด้านการบริหารจัดการน้ำมาเป็นแนวปฏิบัติอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เช่น สนับสนุนชุมชนสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อคืนความชุ่มชื้นให้กับผืนป่าต้นน้ำ สร้างแหล่งน้ำต้นทุนให้ชุมชนมีน้ำตลอดทั้งปี ส่งผลให้ชุมชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจนสามารถเป็นต้นแบบแก่ชุมชนอื่นๆ สนับสนุนให้ชุมชนทำแหล่งกักเก็บน้ำและบริหารจัดการน้ำด้วยตนเอง เช่น สระพวง ระบบแก้มลิง เพื่อกักเก็บน้ำในหน้าฝนไว้ใช้ทำการเกษตรในหน้าแล้ง รวมถึงสนับสนุนให้ชุมชนปรับปรุงและบำบัดน้ำเสียจากชุมชนโดยใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติ เช่นการบำบัดน้ำเสียโดยใช้พืชดูดซับสารอินทรีย์ในน้ำจากบ่อบำบัดน้ำเสีย แบบบึงประดิษฐ์ ทำให้น้ำมีคุณภาพดีก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ นอกจากนี้บางชุมชนยังต่อยอดขยายผลสู่กิจกรรมอื่นๆที่ช่วยเพิ่มคุณค่าให้กับผลผลิต สร้างอาชีพ เสริมรายได้ ด้วยการจัดตั้งวิสาหกิจชุมชน เช่น กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว กลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์ กลุ่มสมุนไพรล้างพิษ ฯลฯ ทำให้พัฒนาเป็นสถานีเรียนรู้ เพื่อแบ่งปันประสบการณ์แนวทางการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งให้แก่ชุมชนอื่นๆ

ผู้เข้าชม  460