บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จำกัด (มหาชน)

CHO จะเป็นผู้นำในการออกแบบ สร้างสรรค์ ผลิต ผสานเทคโนโลยีระดับโลก เข้ากับการจัดการอย่างมืออาชีพ ด้วยองค์ความรู้ที่เป็นเอกลักษณ์ เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ สร้างความเชื่อมั่น ความพึงพอใจต่อลูกค้า ด้วยจิตวิญญาณที่รับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม โดยมีเป้าหมายจะนำ สินค้า คุณภาพ ภายใต้ Brand CHO สู่ระดับสากล ด้วยความภาคภูมิใจและสร้างสุข แก่ผู้ร่วมงาน เพื่อสร้างเสริมอำนาจการแข่งขัน สู่การเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีให้กับประเทศไทย

  


 

โครงการพัฒนา CHO สู่ชุมชน

อาสาสมัครร่วมแรงซ่อมบ้านพักให้พนักงาน

กิจกรรมบริจาคโลหิต

บริษัทฯได้จัดให้มีการป้องกัน ควบคุม หรือบำบัด กลิ่น อากาศเสีย และฝุ่นละออง จากการประกอบกิจการ เพื่อไม่ให้เกินเกณฑ์มาตรฐานภุณภาพสิ่งแวดล้อมทั้งด้านสุขภาพและตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติและกฎหมายอื่นๆ   บริษัทฯได้มีการปลูกต้นสนประดิพัทธ์ริมรั้วเพื่อให้ทำหน้าที่ป้องกันการฟุ้งกระจายของกลิ่น และละอองสีไม่ให้ไปกระทบกับชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนรอบๆบริษัทฯ ในปี 2558 กลุ่ม CSRได้ดำเนินโครงการซ่อมแซมบ้านของพนักงาน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงานให้ดีขึ้น โดยความร่วมมือของอาสาสมัครจากพนักงานร่วมแรงซ่อมแซมที่พักอาศัยของเพื่อนพนักงาน

ในปี 2558 บริษัทฯได้จัดกิจกรรมการรับบริจาคโลหิตทั้งหมด 3 ครั้ง พนักงานร่วมบริจาค 167 ราย รวมยอดโลหิตที่ได้ทั้งหมด 74,300 ซีซี. และในปี 2559 ได้ตั้งเป้าการบริจาค 100,000 ซีซี.

ฟุตบอล ช.ทวี จูเนียร์คัพ (CJC)

โครงการโรงเรียนช่าง ช.ทวี

บริษัทฯ จัดการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี และรุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ชื่อโครงการ ฟุตบอล ช.ทวี จูเนียร์คัพ เป็นประจำทุกปี เริ่มตั้งแต่ปี 2554 รวมการจัดทั้งหมด 5 ครั้ง ในปี 2558 บริษัทฯได้จัดการแข่งขันฟุตบอลพร้อมการแข่งขันกรีฑาใชื่อโครงการว่า "ช.ทวี มัชโช ศึกลูกหนังละเจ้าหนูลมกรด ปีที่ 5" ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสมาคมกรีฑาแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และได้มีการจัดแข่งขันกรีฑา ทั้งหมด 22 ทีม จำนวนเยาวชนที่เข้าร่วม 251 คน บริษัทฯได้จัดทำโครงการพัฒนาบุคลากรในทุกระดับ โดยใช้เครื่องมือในการพัฒนาบุคลากร 3 รูปแบบ คือ การสอนงาน (Coaching/OJT) การแบ่งปันความรู้ (Knowledge Sharing/CHO School)และการมอบหมายโครงการ (Project Assignment/Mechatronics Project)เพื่อให้บุคลากรสามารถนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและพัฒนาความรู้ ความสามารถ

ผู้เข้าชม  308