บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

บริษัทประสงค์ที่จะทำธุรกิจบนพื้นฐานของการมีจรรยาบรรณ โดยมุ่งเน้นไปที่การจัดให้มีสวัสดิการและผลประโยชน์ที่เหมาะสมต่อสังคมโดยรวม บริษัทมีหน้าที่ในการปรับปรุงพัฒนาสังคมให้ดีขึ้น ไม่เพียงแค่การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆเท่านั้น หากแต่ยังหาวิธีที่จะปรับปรุงคุณภาพชีวิตของผู้คนในชุมชนอีกด้วย

บริษัทมุ่งดำเนินธุรกิจด้วยการเป็นบรรษัทพลเมืองที่ดี มีคุณธรรมโดยกำหนดเป็นนโยบายอย่างชัดเจนในการคำนึงถึงหน้าที่ และความรับผิดชอบที่มีต่อชุมชนรอบโรงงานและสังคมในส่วนรวม ช่วยสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อเสริมสร้างประโยชน์สุขให้ชุมชน ผ่านกิจกรรมเพื่อสังคมของบริษัทในรูปแบบต่างๆ ทั้งนี้บริษัทจะไม่ถือว่าการดำเนินการตามนโยบายที่กำหนดไว้เป็นเพียงทางเลือกในการปฏิบัติ หากแต่จะมุ่งมั่นยึดถือเป็นส่วนหนึ่งของแผนการดำเนินธุรกิจของบริษัทด้วย


 

ชุมชนรอบโรงงานของบริษัท

เด็กและเยาวชนที่อยู่ในท้องถิ่นห่างไกล

สิ่งแวดล้อม

บริษัทมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนรอบโรงงาน เพื่อเสริมสร้างทัศนคติที่ดี และการยอมรับในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนและเป็นปัจจัยหลักของการดำรงอยู่ของบริษัท พร้อมช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้ดีขึ้น... อ่านต่อ

บริษัทตระหนักดีว่าเด็กและเยาวชนเป็นวัยที่จะเติบโตเป้นกำลังสำคัญของประเทศต่อไปในอนาคต ซึ่งจะนำพาประเทศชาติไปสู่ความก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืน ดังนั้น การดูแลและส่งเสริมพัฒนาทางด้านการเรียนรู้และการศึกษาของเด็กและเยาวชนจึงควรดำเนินการอย่างจริงจัง...อ่านต่อ

กลุ่มบริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) เน้นการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมทั้งในองคืกร ชุมชนโดยรอบและด้านอื่นๆ นอกจากนี้ยังมีนโยบายของบริษัทเกี่ยวกับเป้าหมายของเราในการรักษาก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์(co2) น้อยกว่า 1.0 ตันต่อตันของเหล็กเหลวในปี 2015...อ่านต่อ 

องค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร

 

 

บริษัทได้ให้การสนับสนุนองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร ทั้งในส่วนของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กิจกรรมค่ายอาสาสมัครของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยต่่างๆ การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางธรรมชาติ และการสนับสนุนผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ตลอดจนโครงการสาธารณประโยชน์ต่างๆ 

ผู้เข้าชม  52