บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

พันธกิจของริษัทฯ ได้เป้นตัวกำหนดความมุ่งมั่นต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยบริษัทนได้สอดแทรกแนวความคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนเข้ากับการทำงานในองค์กรและจัดให้มีการอบรมที่จัดขึ้นอย่างสม่ำเสมอ เพื่อขยายขอบเขตและความลึกในการดำเนินกิจกรรมด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมทั้งสร้างความเป็นพันธมิตรและกำหนดช่องทางการสื่อสารที่ดีไปยังกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ บริษัทนเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าการปฏิบัติตามความมุ่งมั่นต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนนี้ จะทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดร่วมกันทั้งแก่องค์กรและผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง

บริษัทฯได้ดำเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อร่วมพัฒนาสังคมและชุมชนทั้งทางด้านส่งเสริมการศึกษา ศาสนา การสาธารณสุขและพัฒนาชุมชนในด้านอื่นๆ อาทิ การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาด้วยการปฏิบัติงานจริง การส่งเสริมให้พนักงานเข้าร่วมบริจาคโลหิตแก่สภากาชาดไทยทุกไตรมาส


 

โครงการเปิดบ้านเดลต้า ศึกษาการจัดการพลังงาน

ความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

โครงการเปิดบ้าน เดลต้า ศึกษาการจัดการพลังงาน เป็นโครงการเพื่อมอบความรู้ด้านการจัดการพลังงานและปลูกฝังจิตสำนึกการใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าและมีประสิทธิภาพควบคู่ไปกับการพัฒนาศักยภาพการใช้พลังงานอย่างเต็มประสิทธิภาพของเยาวชนไทย ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่น ชุมชน รวมถึงประเทศชาติอย่างยั่งยืน รวมทั้งสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนในท้องถิ่นพัฒนาความรู้สู่การเป็นบุคลากรด้านเทคโนโลยีในอนาคต มีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนระดับประถมศึกษาในโรงเรียนละแวกใกล้เคียงนิคมอุตสาหกรรมบางปูซึ่งส่วนหนึ่งเป็นลูกหลานของพนักงาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีทักษะด้านภาษาอังกฤา ภาษาจีน และสนับสนุนแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพแบบสหกิจศึกษาให้แก่นักศึกษา

ผู้เข้าชม  158