บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะสร้างองค์กรให้เติบโตและขยายธุรกิจอย่างมั่นคงและยั่งยืน โดยดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ แนวคิดการพัฒนาความยั่งยืนได้ผนึกอยู่ในองค์กรมาตั้งแต่เริ่มดำเนินธุรกิจ สะท้อนจากการจัดโครงสร้างองคืรของกลุ่มบริษัทฯ ที่กำหนดให้มีหน่วยงานรับผิดชอบงานด้านสิ่งแวดล้อม กิจกรรมสังคม และชุมชนสัมพันธ์โดยเฉพาะ พร้อมทั้งนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งเป็นรากฐานของการพัฒนาอย่างยั่งยืนมาใช้ในการบริหารจัดการองคืกรเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน


 

การส่งเสริมการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในชุมชน

การดำเนินงานด้านพัฒนาชุมชนปี 2558

ตัวอย่างความสำเร็จการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน

โครงการขยายผลแผนพลังงานชุมชนด้วยการสนับสนุนอุปกรณ์เครื่องมือที่ช่วยให้ชุมชนสามารถใช้ทรัพยากรในพื้นที่เป็นแหล่งพลังงานได้อีกทางหนึ่ง เพื่อลดการพึ่งพาพลังงานจากภายนอก โดยมีเป้าหมายให้ชุมชนลดการใช้พลังงานลง
ร้อยละ 5... อ่านต่อ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนและสังคมให้เข้มแข็งเป็นเป้าหมายหนึ่งของความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมที่บริษัทฯ ยึดมั่นและดำเนินการมาโดยตลอด ในปี 2558 กิจการของบริษัทฯ ได้สนับสนุนการพัฒนาชุมชนและสังคม โดยรวมแบ่งเป็นการสนับสนุนทางตรงในประเทศไทย... อ่านต่อ

บริษัทฯ ได้ให้การสนับสนุนโครงการ ธนาคารหมู่บ้านปู่เจริญ ชุมชนหมู่บ้านปู่เจริญ หมู่ 12 ตำบลแพงพวย อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ... อ่านต่อ

ผู้เข้าชม  181