บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำกัด (มหาชน)

กลุ่มบริษัทพรีเมียร์ เราดำเนินธุรกิจบนความเชื่อที่ว่า ธุรกิจที่ดีนั้นจะต้องประสบความสำเร็จ บนความยั่งยืนร่วมกันของสังคม องค์กรและพนักงาน เพราะสามสิ่งนี้ล้วนมีความสัมพันธ์ และเป็นส่วนหนึ่่งของกันและกัน การดำเนินธุรกิจของเราจึงต้องดีต่อองค์กร ซึ่งหมายรวมถึงลูกค้า ผู้ถือหุ้นและคู่ค้า และต้องดีต่อพนักงาน รวมทั้งสังคมของเรา ดังคำกล่าวที่ว่า "ธุรกิจก้าวหน้า พนักงานมั่นคง สังคมยั่งยืน" ด้วยวิสัยทัศน์ของเรา ที่จะเป็นกลุ่มบริษัทไทยที่เป็นผู้นำในการทำธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ ทั้งในด้านสังคม องค์กร และพนักงาน เพื่อสร้างความสำเร็จร่วมกันอย่างยั่งยืน

บริษัทให้ความสำคัญในการร่วมพัฒนาชุมชน สังคม ตามวิสัยทัศน์ด้านสังคม โดยการมีส่วนร่วมกับมูลนิธิ การนำองค์ความรู้ที่บริษัทมีมาส่งเสริมชุมชนโดยยึดหลักแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงพึ่งพาตนเองได้ ตามโครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ชุมชนตัวอย่าง รวมถึงเป็นการไปดูแลบ้านหลังแรกของพนักงานในชุมชนที่พนักงานอาศัยอยู่ ตามแนวทางหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง 7 ด้าน ด้านเศรษฐกิจพอเพียง ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านสุขภาพอนามัย ด้านศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี ด้านพัฒนาคน ด้านการบริการจัดการชุมชนและด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

  

 

 

โครงการบ้านโคกขี้เหล็ก อยู่เย็นเป็นสุข

โครงการตำรวจเขาฉกรรจ์เดินตามรอยเท้าพ่อ

โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้บ้านคลองตาหมื่นและโครงการสร้างฝายกักน้ำหมู่บ้านคลองตาหมื่น ตำบลทุ่งไพธิ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี

จากการที่บรเิษัทได้เข้าไปมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนหมู่บ้านโคกขี้เหล็ก ซึ่งมีพนักงานของบริษัทอาศัยอยู่ ตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นมา จากข้อมูล จปฐ.สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี รายได้ประชากรเฉลี่ยต่อเดือน ต่อคน 1,292 บาท จำนวนประชากร 1,332 คน หลังจากบริษัทได้เข้าไปดำเนินการพัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง "อยู่เย็น เป็นสุข" ทั้ง 7 ด้าน เบื้องต้นเน้นการลดรายจ่าย นำระบบการบริหารจัดการ ส่งเสริมการจ้างงานในหมู่บ้าน ส่งเสริมช่องทางการจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดสารเคมี (PP Market) การจ้างงานคนพิการในชุมชน สามารถยกระดับชีวิตของพนักงานและครอบครัวชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้นจำนวน 13,584,913 บาทต่อปี เพิ่มรายได้ประชากรเฉลี่ยต่อเดือนต่อคน เป็น 2,142 บาท เพิ่มขึ้น 850 บาทต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 65.78 บริษัทได้พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการทำนาปลอดสารเคมีไปถ่ายทอดและให้ความรู้ โครงการ"ตำรวจเขาฉกรรจ์ เดินตามรอยเท้าพ่อ" เพื่อปลูกฝังคุณธรรมให้กับข้าราชการตำรวจ แม่บ้านตำรวจ สถานีตำรวจภูธรเขาฉกรรจ์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว และชุมชนใกล้เคียงทำนาข้าวอินทรีย์ จำนวน 5 ไร่ โดยใช้พันธุ์ข้าวหอมนิล จากหมู่บ้านโคกขึ้เหล็ก ผลที่ได้จำนวน 28 กระสอบ นำมาเป็นอาหารมื้อกลางวันให้ข้าราชการตำรวจ และนำพันธุ์ข้าวเลือกบางส่วนจัดตั้งเป็นธนาคารพันธุ์ข้าวเพื่อให้สมาชิกชมรมตำรวจภูธรเขาฉกรรจ์ที่ปลูกข้าวยืมไปปลูก

จากข้อเสนอแนะของพนักงานว่าเกิดภัยแล้ง บริษัทได้เข้าไปสานเสวนากับผู้นำชุมชนและคณะกรรมการหมู่บ้าน จึงร่วมกันทำฝายขนาดกว้าง 6 เมตร สูง 1 เมตร สามารถกักเก็บน้ำได้ 14,400 ลบ.ม. พื้นที่ไร่สวนได้ประโยชน์ 156 ไร่ และในปี 2559 มีโครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้คอลงตาหมื่น โดยจำลองตามแนวทางบ้านโคกขี้เหล็ก อยู่เย็นเป็นสุข ร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่น ซึ่งผู้นำชุมชนได้มอบที่ดินจำนวน 24 ไร่ เพื่อใช้ในโครงการ

โครงการธนาคารจักรยานเพื่อน้อง โรงเรียนบ้านคลองตาหมื่น

โครงการซ่อมรถสามล้อโยก

โครงการพัฒนาช่องทางการจำหน่ายสินค้าชุมชน (OTOP)ผ้าขาวม้า

โรงเรียนได้ส่งมอบให้กับนักเรียนที่มีความยากลำบากในการเดินทางมาโรงเรียน จำนวน 10 คัน บ้านของนักเรียนส่วนหนึ่งจะอยู่บริเวณรอบๆโรงเรียน คิดเป็นประมาณ 2-3 กิโลเมตร ซึ่งเวลานักเรียนมาโรงเรียนก็จะมีบางคนให้ญาติขับรถจักรยานยนต์มาส่ง ซึ่งสามารถประหยัดค่าน้ำมันได้คิดเป็น 17.60 บาทต่อวัน เท่ากับ 387.20 บาทต่อเดือน ที่ผู้ปกครองสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้และนักเรียนยังได้สุขภาพที่ดีด้วย

บริษัทร่วมกับศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี เพื่อการซ่อมสร้างรถสามล้อโยกให้ชมรมคนพิการ จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อใช้ในการเดินทางและประกอบอาชีพโดยการขอรับบริจาครถสามล้อโยกและนำมาซ่อมโดยอาสาสมัครพนักงานของบริษัทและนกเรียนศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน ดำเนินการได้ 11 คัน

บริษัทได้จัดทำชุดของขวัญปีใหม่เพื่อใช้ในกิจการของบริษัท  ได้จ้างกลุ่มทอผ้าขาวม้า ชุมชนบ้านพรสวรรค์ ต.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว ซึ่งเป็นเครือข่ายด้านเศรษฐกิจพอเพียงของบริษัท ก่อให้เกิดรายได้ในชุมชน กว่า 84,000 บาท

ผู้เข้าชม  124