บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

การดูแลหรือส่งเสริมชุมชน สร้างบรรยากาศการอยู่ร่วมกันของคนในชุมชนและบริษัทให้สามารถอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข สร้างจิตสำนึกในบริบทของความยั่งยืน ให้รู้จักการพึ่งพาตนเอง การช่วยเหลือเกื้อกูลต่อกัน

บริษัทฯให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจที่รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งนอกจากบริษัทฯ จะต้องดำเนินธุรกิจโดยไม่สร้างผลกระทบทางลบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมแล้ว การผลักดันภาคชุมชนและสังคมให้เติบโตอย่างยั่งยืนไปพร้อมๆกันก็เป็นสิ่งที่บริษัทน ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้จะเห็นได้จากนโยบายและแนวปฏิบัติในการดำเนินกิจกรรมที่ได้กำหนดไว้อย่างชัดเจนในด้านต่างๆ ดังนี้


 

การสร้างต้นกล้า พัฒนาทายาทธรรม

การอนุรักษ์และช่วยเหลือสัตว์

ฟื้นฟูภัยพิบัติ

เพื่อให้เยาวชนเติบโตด้วยคุณภาพและเต็มเปี่ยมด้วยคุณธรรม บริษัทฯ จึงจัดโครงการ "ค่ายคุณธรรม จริยธรรม" ให้กับเยาวชนในโรงเรียนรอบชุมชน เพื่อให้เยาวชนได้รู้จักการควบคุมตนเอง...อ่านต่อ โครงการอนุรักษ์ช้าง
"ช้างหิว ช้างป่วย ผู้ช่วยคือ เอส แอนด์ เจ"
ตั้งแต่ปี 2553 จนถึงปัจจุบัน บริษัทฯมีนโยบายในการช่วยเหลือดูแลช้างโดยเฉพาะช้างชราที่ไม่สามารถทำงานหนักได้...อ่านต่อ
บริษัทฯ มีโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งในปี 2558 บริษัทฯได้มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ แผ่นดินไหวที่ประเทศเนปาล เป็นจำนวนเงิน 100,000 บาท ผ่านสภากาชาดไทย

โครงการ Look Good Feel Better

โครงการสาธารณสุขเคลื่อนที่

 โครงการห้องวิทยาศาสตร์ ต้นแบบ

7ปี....ที่บริษัทฯได้มีโอกาสทำกิจกรรมเพื่อฟื้นฟูจิตใจ ผู้ป่วยมะเร็ง โดยการนำผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ เข้าไปเสริมกำลังใจและสร้างความสุขให้กับผู้ป่วยโรคมะเร็ง ครอบคลุม 6 จังหวัด...อ่านต่อ บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการอยู่ร่วมกับชุมชนอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะการมีส่วนร่วมในการดูแลคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนผ่านโครงการสาธารณสุขเคลื่อนที่ ที่บริษัทฯร่วมกับภาครัฐในการเข้าไปตรวจสุขภาพให้กับผู้สูงอายุและเด็กในชุมชน จึงเป็นสิ่งที่บริษัทฯ ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ นับว่าเป็นแหล่งที่ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ได้ปฏิบัติด้วยตนเองตามศักยภาพของผู้เรียน พัฒนาผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้ได้ตามศักยภาพ และส่งเสริมการจัดบรรยากาศ สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ บริษัทฯ ตระหนักถึงบทบาท...อ่านต่อ

ผู้เข้าชม  154