บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) ยึดมั่นและให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนในด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนในด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ด้วยการคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง ทั้งในพื้นที่ตั้งโครงการและสังคมโดยรวม เพื่อเป็นการคืนประโยชน์ให้แก่ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อมให้อยู่อย่างยั่งยืน ทั้งนี้ นโยบายดังกล่าวได้รวมถึงการดำเนินกิจการของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 12/2555 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2555 

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) มีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ควบคู่ไปกับแนวคิด "ศุภาลัย ใส่ใจ...สร้างสรรค์สังคมไทย" มาอย่างยาวนานถึง 26 ปี โดยเน้นการสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตของคนในสังคมให้ดียิ่งขึ้น ด้วยจิตสำนึกการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งถ่ายทอดสู่กิจกรรมหลากหลายรูปแบบ และเนื่องในโอกาสครบรอบ 25 ปี แห่งการดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ บริษัทฯจึงได้จัดกิจกรรมพิเศษสร้างสรรค์สังคมในรูปแบบต่างๆ อาทิ การจัดประกวดประติมากรรม  การจัดประกวดถ่ายภาพ   การจัดประกวดเรียงความ กิจกรรมอบรมสัมมนาความรู้เป็นอภินันทนาการสู่ประชาชนฟรี  กิจกรรมด้านการศึกษา  กิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม กิจกรรมด้านศิลปะวัฒนธรรม  กิจกรรมด้านสังคม กิจกรรมด้านสุขภาพ กิจกรรมด้านการพัฒนาชุมชน กิจกรรมด้านทำนุบำรุงศาสนา  การเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชน


 

กิจกรรมอบรมสัมมนาความรู้

กิจกรรมด้านศิลปะและวัฒนธรรม

กิจกรรมการผลิตสื่อความรู้ทั้งทางโลกและทางธรรม

บริษัทฯ จัดอบรมสัมมนาในหลากหลายประเภทความรู้ที่สร้างสรรค์คุณภาพชีวิต ซึ่งเป็นการอภินันทนาการ ฟรี มอบให้แก่ลูกค้าโครงการศุภาลัย สมาชิกศุภาลัยแฟนคลับ ...  อ่านต่อ บริษัทฯ จัดงานแสดงศิลปกรรมการกุศล "พลังแห่งความสุขจากธรรมชาติและความดีงาม" ณ Lifestyle Hall ชั้น 2 ศูนย์การค้าสยามพารากอน ซึ่งเป็นการสร้างสรรค์ผลงาน...อ่านต่อ บริษัทฯ ผลิตหนังสือให้ความรู้ แจกฟรี มอบให้ครอบครัวศุภาลัยและประชาชนทั่วไป โดยจะดำเนินการคัดสรรข้อมูลที่มีประโยชน์ในแง่มุมต่างๆ อาทิ เรื่องสุขภาพ ฮวงจุ้ย หลักธรรมะ...อ่านต่อ 

กิจกรรมด้านการพัฒนาชุมชน

กิจกรรมด้านทำนุบำรุงศาสนา

การเผยแพร่ความรู้ไปสู่สังคม

บริษัทฯ เน้นการดูแลสภาพแวดล้อมโครงการให้ดีอยู่ตลอดเวลา โดยหากโครงการใดมีปัญหาเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมโครงการ ลูกค้าสามารถแจ้งมายังบริษัทฯ เพื่อทำการปรับปรุง...อ่านต่อ บริษัทฯมีโครงการพัฒนาภูมิทัศน์ในศาสนสถาน ทั้งวัด มัสยิดหลายแห่ง พร้อมช่วยวางผังออกแบบอาคารต่างๆ ในวัด โดยให้คำแนะนำ และร่วมมือกับกรมศิลปากร...อ่านต่อ  โครงการศุภาลัยชีววิถี
บริษัท ศุภาลัย พรอพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโรงแรมศุภาลัย ป่าสัก รีสอร์ท แอนด์สปา โดยได้ดำเนินธุรกิจตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง...อ่านต่อ 

ผู้เข้าชม  215