บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มีนโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดี ดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม เคารพในสิทธิมนุษยชนและให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติแรงงานอย่างเป็นธรรม คำนึงถึงความรับผิดชอบที่มีต่อผู้บริโภค รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกองค์กรและตระหนักถึงการดูแลสิ่งแวดล้อม การพัฒนาชุมชนสังคมอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ความสำเร็จของธุรกิจ จะเติบโตควบคู่ไปกับการดูแลรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

บริษัทฯ มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรมเคารพในสิทธิมนุษยชน ให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม คำนึงถึงความรับผิดชอบที่มีต่อผู้บริโภค รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกองค์กร และตระหนักถึงการดูแลสิ่งแวดล้อม การพัฒนาชุมชนสังคมอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ความเร้จของธุรกิจจะเติบโตควบคู่ไปกับการดูแลรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

บริษัทฯ มีกิจกรรมในการช่วยพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมต่อเนื่องตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทฯ ต่อมาได้มีแนวคิดริเริ่มทำโครงการระยะยาว 5 ปี ในปี 2552 จึงมีการจัดทำโครงการแรกนำร่องคือ โครงการห้องสมุดไอทีเพื่อพัฒนาการศึกษาไทย "Library IT by Synnex" ด้วยตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในการช่วยพัฒนาชุมชนและสังคมของประเทศในวงกว้าง โดยธุรกิจหลักเป็นผู้จำหน่ายสินค้าเทคโนโลยี อาทิเช่น สินค้าที่เป็นซอฟท์แวรืโปรแกรมต่างๆ อุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ และเครื่องคอมพิวเตอรื จึงมีแนวคิดในการช่วยเหลือสังคมในด้านการเรียนรู้ การใช้เทคโนโลยีเพื่อให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษา มีความรู้ทันกับโลกของเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความเจริญให้กับประเทศของเรา


 

โครงการช่างนอกกรอบ

การดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อม

โครงการสวนผักลอยฟ้า

ในปี 2557 บริษัทฯ มีโครงการต่อเนื่องระยะยาว คือ "โครงการช่างนอกกรอบ" วัตถุประสงคืเพื่อให้กับเยาวชนสายวิชาชีพในท้องถิ่นต่างๆ ทั่วประเทศ โดยเฉพาะช่างอิเล็กทรอนิกส์ ได้เพิ่มความรู้ ความสามารถ ความชำนาญ ได้เรียนรู้จากอุปกรณ์ไอทีที่บริษัทฯ ให้การสนับสนุนช่วยต่อยอดความคิดให้เยาวชนนำไปพัฒนาได้เห็นผลใช้ได้จริง ทั้งสามารถสร้างรายได้ภาคครัวเรือนในชุมชน ซึ่งในโครงการนี้ยังได้รับการสนับสนุนจากคู่ค้าสำคัญๆระดับสากลเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อสร้างสรรค์คุณค่าร่วมกันระหว่างองคืกรและสังคม ให้มีความพร้อมยิ่งขึ้น บริษัทฯ ได้กำหนดเป็นนโยบายและให้ความสำคัญกับความยั่งยืน ด้านิส่งแวดล้อม มุ่งเน้นให้การใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุ้มค่า สร้างเป็นวัมนธรรมองค์กร การส่งเสริมให้ช่ยกันดูแลรักษา ปกป้อง ฟื้นฟู สิ่งแวดล้อม และการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่ายั่งยืน เช่น การเลือกผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ไม่มีส่วนผสมของสารเคมีเจือปน จัดกิจกรรม 5 ส การนำกล่องบรรจุภัณฑ์มาหมุนเวียนใช้ในธุรกิจ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ลดต้นทุนค่าใช้จ่ายองค์กร กิจกรรมสวนผักลอยฟ้าหลังคาสีเขียว เพื่อฟื้นฟูบรรยากาส ช่วยประหยัดพลังงาน ช่วยลดค่าใช้จ่่ายไฟฟ้า การจัดกิจกรรมให้มีส่วนร่วมกันภายนอกองค์กร เช่น กิจกรรมร่วมกันปลูกป่าฟื้นฟูธรรมชาติ 

บริษัทฯ จัดทำ "โครงการสวนผักลอยฟ้า หลังคาสีเขียว" วัตถุประสงค์ เพื่อให้พนักงานได้มีการทำกิจกรรมร่วมกัน สร้างความสัมพันธ์และความสามัคคีระหว่างหน่วยงานในองค์กร สิ่งสำคัญที่สุดคือการช่วยลดความร้อนบนหลังคาอาคารได้ช่วยประหยัดพลังงาน ลดค่าใช้จ่ายการใช้ไฟฟ้า (ค่าแอร์) อีกทั้งต้นไม้ยังมีคุณสมบัติในการช่วยดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไวด์ที่เป้นตัวกลางทำให้เกิดภาวะก๊าซเรือนกระจกได้  โครงการนี้ ทำให้ได้เพิ่มพืนที่สีเขียวให้กับองค์กรและช่วยลดโลกร้อน เป็นที่พักผ่อนสังสรรค์ของพนักงานได้นำผักที่สะอาดปลอดภัยจากสารเคมี กลับไปรับประทานที่บ้านได้ และยังได้ประหยัดค่าใช้จ่าย

ผู้เข้าชม  72