บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

บริษัทและบริษัทย่อยยึดมั่นในปรัชญาการดำเนินธุรกิจในเชิงพาณิชย์และความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างความสมดุลระหว่างอุตสาหกรรม ควรปลอดภัยสิ่งแวดล้อม ชุมชน และยึดหลักการดำเนินธุรกิจที่โปร่งใสตรวจสอบได้ มีจริยธรรม เคารพต่อสิทธิมนุษยชน และผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การปฏิบัติตามข้อกฎหมาย ข้อกำหนดอื่นๆหรือแนวปฏิบัติสากลที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาและสร้างรากฐานของความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

นอกจากวิสัยทัศน์หลักของบริษัทที่ให้ความสำคัญในเรื่องการพัฒนานวัตกรรมเพื่อรังสรรค์คุณค่า ให้แก่สังคมอย่างต่อเนื่องแล้ว บริษัทได้ตระหนักถึงการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม ป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่จะมีต่อสิ่งแวดล้อม หรือชุมชนโดยรอบและพร้อมทั้งสนับสนุนสังคม สร้างความเข้มแข็ง และอาศัยการมีส่วนร่วมอย่างเสมอมา

 

โครงการสานเสวนาชุมชน

โครงการส่งเสริมสุขภาพด้านสายตา

โครงการส่งเสริมการศึกษา

บริษัทฯได้เชิญตัวแทนผู้นำชุมชน และองค์กรท้องถิ่น รอบโรงงานรัศมี 5 กิโลเมตร เข้าร่วมเยี่ยมชมและสร้างความเข้าใจในเรื่องการบริหารจัดการน้ำเสียของโรงงาน พร้อมกับสานเสวนาชุมชนแก้ไขปัญหาร่วมกันประเด็นผลกระทบและแนวทางการแก้ไข...อ่านต่อ

(ก) บริษัทฯได้จำหน่ายเลนส์ราคาพิเศษให้แก่คู่ค้า โดยคำนึงถึงราคารวมทั้งหมดเพื่อการันตีว่าผู้มีรายได้น้อยสามารถเข้าถึงได้ เพื่อสนับสนุนโครงการต่างๆ อาทิ โครงการแว่นแก้ว และโครงการสวัสดิการ รพ.ศิริราช

(ข) โครงการแว่นตาสู่ชุมชน ร่วมกับคู่ค้าในการตรวจวัดสายตาและสนับสนุนผลิตภัณฑ์บริษัทฯ พร้อมทั้งให้ความรู้ในเรื่องการเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้สายตา และการตระหนักถึงความสำคัญของการสวมใส่แว่นตา

(ก) โครงการโรงเรียนเพาะรักษ์ปีที่ 3 โดยนำศักยภาพของบุคลากรในบริษัทฯ ไปถ่ายทอดความรู้ โดยเฉพาะในเรื่องวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมให้แก่นักเรียนโรงเรียนในเขตพื้นที่ชุมชน

(ข) บริษัทฯ เปิดโอกาสให้สถาบันต่างๆ เข้ามาศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการและรับฟังความรู้เกี่ยวกับเลนส์แว่นตา เช่น คณะจักษุแพทย์จากโรงพยาบาลต่างๆ คณาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยทั้งรัฐและเอกชน

โครงการแสตมป์ความดี

 

 

ส่งเสริมจิตอาสาให้แก่พนักงานให้ตระหนักถึงชุมชนและสังคม อาทิ จิตอาสา แจ้งเบาะแสยาเสพติด แจ้งเบาะแสการทุจริต และเก็บทรัพย์สินนำส่งคืนเจ้าของ โดยความดีที่พนักงานบริษัท TOG สะสม จำนวนพนักงานจิตอาสา 190 คน จำนวนความดี 318 ความดี

ผู้เข้าชม  55