บริษัท อัคคีปราการ จำกัด (มหาชน)

บริษัทฯ กำหนดนโยบายที่ชัดเจนในการดำเนินงานตอบสนองกับความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย ได้ระบุผู้มีส่วนได้เสียและจัดลำดับความสำคัญออกเป็น 6 กลุ่ม อันได้แก่ผู้ถือหุ้น พนักงาน องค์กรภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ลูกค้า ชุมชนและคู่ค้า โดยกำหนดหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบและช่องทางที่ชัดเจนในการสื่อสารอย่างมีส่วนร่วมและสอดคล้องกับรูปแบบการดำเนินชีวิตเพื่อการตอบสนองกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียได้อย่างคุ้มค่า


 

โครงการ “เปิดประตูสู่อัคคี”

โครงการ “พัฒนาชุมชนเพื่อสังคม”

โครงการ “สื่อสารกว้างไกล ปลอดภัยสิ่งแวดล้อม”

เป็นโครงการเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจแก่หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา ตลอดจนผู้ที่สนใจทั่วไปใน การปฏิบัติงานของการเผาทำลายสิ่งปฏิกูลฯ โดยกิจกรรมที่บริษัทฯ ส่งเสริมและสนับสนุนได้แก่ กิจกรรมการเข้าเยี่ยมชมกระบวนการเผาทำลาย...อ่านต่อ เป็นโครงการที่บริษัทฯ สร้างสรรค์และจัดทำขึ้นเพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยปี 2558 บริษัทฯ ได้ร่วมกับหน่วยงาน ภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนโดยรอบ จัดกิจกรรมต่างๆ อาทิเช่น โครงการอุตสาหกรรมทั่วไทย ร่วมใจจัดการขยะอุตสาหกรรม...อ่านต่อ ได้ร่วมนำเสนอในรูปแบบจดหมายข่าว การจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านการจัดการของเสียอันตรายผ่านบูธนิทรรศการ การส่งเสริมความรู้ด้านความปลอดภัยในสถานที่ทำงานผ่านกิจกรรมสัปดาห์ความปลอดภัย และกิจกรรมผ่านสื่อในรูปแบบต่างๆ...อ่านต่อ

โครงการ “กิจกรรมสัมพันธ์”

 

 

เพื่อการมีส่วนร่วมเป็นอีกหนึ่งภารกิจสำคัญ
ของบริษัทฯ โดยบุคลากรทุกระดับชั้นจะสับเปลี่ยนเข้าร่วมกิจกรรม ที่แต่ละชุมชนสร้างสรรค์ขึ้น อาทิ วันขึ้นปีใหม่ วันเด็กประจำปี ประเพณีสงกรานต์...ดูรูป

ผู้เข้าชม  76