บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

ความสำเร็จต่างๆ ที่ผ่านมาและก้าวหน้าต่อไป เริ่มมาจากความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องภายในบริษัทฯ ออกสู่สังคมภายนอก โดยเริ่มจากการร่วมมือร่วมใจของบุคลากรทุกคนในบริษัทฯ และการสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมด โดยคำนึงถึงความอยู่ดีมีสุขของพนักงานไปสู่ครอบครัวพนักงาน ประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย ไปสู่สังคม โดยบริษัทฯมองว่าธุรกิจที่ยั่งยืนเป็นเรื่องสำคัญและควรที่จะพัฒนาธุรกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมให้มีความยั่งยืนควบคู่กันไปด้วย และยังจะส่งผลให้ประเทศชาติและประชาคมอาเซียนที่เราเป็นส่วนหนึ่งมีความเจริญก้าวหน้าขึ้นไปได้อย่างยั่งยืน


 

โครงการเผยแพร่ความรู้สู่สังคม

โครงการวิศวกรสีขาว

โครงการเพื่อพัฒนาชุมชนและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

PPS มีจิตมุ่งมั่นที่จะอุทิศตัวเพื่อสังคม โดยพยายามเผยแพร่ความรู้ที่สั่งสมมาทั้งหมดกลับคืนสู่สังคมให้มากที่สุด เพื่อมุ่งพัฒนาชุมชนให้เติบโตเคียงคู่กันไปกับ PPS อย่างยั่งยืน ผ่านช่องทางการสื่อสารหลายๆ ช่องทาง...อ่านต่อ PPS สนับสนุนส่งเสริมให้วิศวกรมีความรักในวิชาชีพ และชักชวนให้วิศวกรอื่นๆ เข้าร่วมเป็นสังคมของวิศวกรที่ดี ที่ร่วมแสดงความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานอย่างมีจรรยาบรรณ ความเป็นวิศวกรที่ดีให้ความรู้...อ่านต่อ โครงการเพื่อพัฒนาชุมชนและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย นอกจากการทำงานที่ให้ความใส่ใจในสิ่งแวดล้อมและคนในชุมชนแล้ว PPS ยังได้ชักชวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาร่วมทำ...อ่านต่อ

ผู้เข้าชม  229