บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

ด้วยวิสัยทัศน์ "World Class" และค่านิยมองค์กรที่มุ่งเน้นคุณภาพ "Quality of Details" ภายใต้ความท้าทายทางด้านเศรษฐกิจที่มีความไม่แน่นอน และความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์หม้อแปลงไฟฟ้าที่หลากหลายและประหยัดพลังงาน บริษัทจึงตระหนักดีถึงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคมและการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยทุ่มเททรัพยากรในด้านการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมในกระบวนการ ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด และได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ควบคู่ไปกับการบริหารจัดการความเสี่ยง และการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน การปฏิบัติต่อคู่ค้าธุรกิจ ชุมชน และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ บนพื้นฐานของการบริหารจัดการที่ดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบ ภายใต้กรอบการบริหารคุณภาพเพื่อความยั่งยืน และสมการความยั่งยืน Q+R=S

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชน โดยการกำหนดงบประมาณไว้ 1.5%ของกำไรสุทธิเพื่อใช้ในการดำเนินการ ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินงานมีความคล่องตัวและเป็นไปตามภาวะเศรษฐกิจของบริษัทฯ โดยโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ จะได้รับการอนุมัติจากการทำแผนธุรกิจประจำปี และตรวจสอบความโปร่งใสโดยผู้ตรวจสอบภายใน

กิจกรรมหรือโครงการที่จัดขึ้นมาจากความต้องการหรือข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น คำร้องเรียน ของคนในชุมชนโดยผ่านกิจกรรมสำคัญประจำปี คือ "เสวนาประชาคม ชุมชนพบคิวทีซี" โดยการเปิดบ้าน "คิวทีซี" ให้ผู้นำชุมชน โรงเรียน วัด โรงพยาบาล ชาวบ้านทั่วไป ฯลฯ เข้ามาร่วมหารือกัน พร้อมทั้งเป็นช่องทางในการสื่อสารกับชุมชนเกี่ยวกับการดำเนินการของบริษัทฯ ในรอบปี เพื่อเป็นการสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกัน และให้การยอมรับสถานะของบริษัทฯ ในสังคม


 

เสวนาประชาคม ชุมชนพบคิวทีซี ปี 2558

บริการ "นวดดัดจัดสรีระ"

โครงการสร้างสัมมาชีพ "นวดดัดจัดสรีระ" เยาวชนบ้านสะพานสี่ งานประชารัฐที่จับต้องได้

การจัดงานเสวนาฯ ในปี 2558 มีผู้นำชุมชน ครูจากโรงเรียนในพื้นที่ เจ้าหน้าที่จากสถานพยาบาล และชาวบ้านในชุมชนมาร่วมงานกว่า 120 คน บริษัทฯได้นำเสนอผลการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างเปิดเผยเกี่ยวกับการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการด้านความปลอดภัยฯ ตลอดจนการตอบข้อซักถามเกี่ยวกับข้อสงสัยต่างๆของผู้เข้าร่วมเสวนาฯ ในงานเสวนาประชาคม ชุมชนพบคิวทีซี ในปี 2558 บริษัทฯจัดให้บริการ "นวดดัดจัดสรีระ" ฟรีแก่ผู้มาเข้าร่วมเสวนาฯ โดยทีมนวดจากวิสาหกิจสุขภาพชุมชน (Social Health Enterprise:SHE) จำนวน 12 เตียง ทั้งนี้ได้เชิญนายแพทย์พูลชัย จิตอนันตวิทยา ประธานฝ่ายการแพทย์วิสาหกิจสุขภาพชุมชนมาเป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้กับประชาชน...อ่านต่อ โครงการนี้เกิดขึ้นจากผลการเสวนาฯ เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2558 โดยการสร้างสัมมาชีพ "นวดดัดจัดสรีระ" ให้กับนักเรียนที่สมัครใจ ฝึกสอนท่านวดซึ่งเป็นลิขสิทธิ์ของ นพ.พูลชัย จิตอนันตวิทยา โดยครูฝึกจากวิสาหกิจสุขภาพชุมชน ใช้สถานที่ในการฝึกของโรงเรียนบ้านสะพานสี่ สนับสนุนค่าใช้จ่ายต่างๆ โดย คิวทีซี ...อ่านต่อ

ปรับปรุงระบบไฟฟ้าโรงเรียนบ้านมาบเตย

กิจกรรม มินิคอนเสิร์ต ร่วมใจช่วยผู้ประสบภัยแผ่นดินไหว@เนปาล

คิวทีซี อาสา "รักเด็ก 58"

เนื่องจากบริษัทฯได้มอบหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 100 kVA ให้กับโรงเรียนบ้านมาบเตยเมื่อปี 2555 และได้เข้าไปดำเนินการตรวจสอบหม้อแปลงไฟฟ้าตามกำหนดเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2558 พบว่าทางโรงเรียนมีปัญหาเกี่ยวกับการวางระบบไฟฟ้าภายในอาคารเรียน ไฟฟ้าดับทุกครั้งเมื่อมีการใช้พลังงานพร้อมๆกันหลายอาคาร...อ่านต่อ บริษัทได้จัดกิจกรรม "มินิคอนเสิร์ตร่วมใจช่วยผู้ประสบภัยแผ่นดินไหว@เนปาล" ขึ้นโดยชมรมคนรักดนตรี รวบรวมเงินบริจาคจากพนักงานและผู้บริหารได้ทั้งสิ้น 43,326 บาท พร้อมส่งมอบความช่วยเหลือผ่านนายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ณ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดระยอง เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2558 ในปี 2558 บริษัทฯ ได้ร่วมกับอาจารย์และนักศึกษาจากมหา วิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จัดค่ายวิทยาศาสตร์ในงานวันเด็กแห่งชาติ โดยนำเครื่องมือทดลองวิทยาศาสตร์ที่ทาง คิวทีซีได้มอบให้กับค่ายสรรสาระของมหาวิทยาลัยฯ มาจัดแสดงให้นักเรียนได้เข้าชม...อ่านต่อ

ผู้เข้าชม  232