อาหารมั่นคง

 

บริษัทตระหนักดีว่าทุกวินาทีของการดำเนินงาน คือความปลอดภัยในชีวิตและการมีสุขภาพดีของทุกคน บริษัทจึงมุ่งมั่นนำเสนอผลิตภัณฑ์คุุณภาพที่มีคุณค่าทางโภชนาการ รสชาติดี ปลอดภัยต่อการบริโภค และสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ในราคาที่เหมาะสม ไปยังลูกค้า ผู้บริโภคและผู้คนในสังคม ผ่านการวิจัยและพัฒนา โดยบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญและมีความเป็นมืออาชีพ จากวัตถุดิบที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพและตรวจสอบย้อนกลับได้ถึงแหล่งที่มา ด้วยกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานสากล ควบคู่ไปกับการสื่อสารด้วยความรับผิดชอบและการส่งเสริมการเข้าถึงอาหาร

 

 

ส่วนหนึ่งของความมุ่งมั่นด้านการดำเนินโครงการเพื่อส่งเสริมการเข้าถึงอาหาร "โครงการซีพีเอฟ อิ่ม สุข ปลูกอนาคต"   

บริษัทได้ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการและมูลนิธิพัฒนาชีวิตชนบทริเริ่มและพัฒนา "โครงการซีพีเอฟ อิ่ม สุข ปลูกอนาคต" 60 โรงเรียน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 60 พรรษา ในปี 2558 เพื่อต่อยอดความมุ่งมั่นในการมีส่วนร่วมสร้างโภชนาการที่ดีในเด็กและเยาวชน โดยมีเป้าหมาย 5 ปี ตั้งแต่ ปี 2558-2562 ในการขยายผลกระบวนการเรียนรู้และส่งเสริมการเข้าถึงอาหารที่มีคุณภาพ ปลอดภัยและเหมาะสมตามหลักโภชนาการไปยังเด็กนักเรียนในพื้นที่รอบโรงงานและฟาร์มของบริษัท โดยในปี 2558 สามารถบรรลุเป้าหมายในการดำเนินงานกับโรงเรียนรอบโรงงานและฟาร์ม 67 แห่ง ครอบคลุมนักเรียนกว่า 14,000 คน จากเป้าหมายที่่ั้งไว้ 60 แห่ง

 

ผู้เข้าชม  203