สังคมพึ่งตนเอง

 

ด้วยตระหนักดีว่า “คู่ค้าธุรกิจ” และ “ชุมชน” คือ ห่วงโซ่สำคัญของความสำเร็จในการส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพทั้งในด้านคุณค่า รสชาติ และความปลอดภัย สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ บนพื้นฐานของความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม บริษัทจึงให้ความสำคัญกับ “การพัฒนาคู่ค้าธุรกิจ” ควบคู่ไปกับ “การส่งเสริมคุณภาพชีวิตชุมชน” ด้วยการผสานขีดความสามารถของบริษัทเข้ากับการมีส่วนร่วมของคู่ค้าธุรกิจและชุมชน ตลอดจนผนึกกำลังกับเครือข่ายต่างๆ เพื่อยกระดับขีดความสามารถและเสริมสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนไปด้วยกัน อันจะนำไปสู่การพึ่งพาตนเองอย่างเข้มแข็งที่สุด

 

 

ส่วนหนึ่งของความมุ่งมั่นด้านการดำเนินโตรงการเพื่อส่งเสิรมคุณภาพชีวิตชุมชน "โครงการเสริมสร้างอาชีพและรายได้ของเกษตรกร"

ตลอดระยะเวลากว่า 28 ปีที่ผ่านมา บริษัทได้ร่วมกับมูลนิธิพัฒนาชีวิตชนบท สนับสนุนโดยเครือเจริญโภคภัณฑ์และเหล่าพนักงาน ตลอดจนภาคีเครือข่ายต่างๆ ส่งเสริมการสร้างสรรค์ความดี 3 ประการ ได้แก่ "คนดี พลเมืองดี อาชีพดี" เพื่อการพัฒนาคนและส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้ที่สอดคล้องกับแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จากการร่วมส่งเสริมเกษตรกรสามารถบริหารจัดการอาชีพที่สุจริต รู้จักวางแผนการลงทุนการผลิต การตลาดได้อย่างต่อเนื่องและสอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นรากฐานรองรับสู่การพัฒนาตนเป็นพลเมืองที่ดี โดยมีเกษตรกรที่ร่วมโครงการกว่า 5,130 คน และมีอาชีพที่มั่นคง รายได้พอเพียง ด้วยความสามารถในการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจจากโครงการส่งเสริมอาชีพตลอดปี 2558 รวมกว่า 874 ล้านบาาท

 

ผู้เข้าชม  143