ด้านพัฒนาการศึกษา

 

โครงการสนับสนุนการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Banpu Education for Sustainability)

ในปี 2558 บริษัทฯ ดำเนินโครงการนี้ต่อเนื่องเป็นปีที่ 12 ณ โรงเรียน 6 แห่งใน จังหวัดลำพูน ลำปาง และพะเยา ซึ่งเป็นพื้นที่ที่บริษัทฯ เคยทำธุรกิจมาก่อน โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาการศึกษาอันเป็นรากฐานของการพัฒนาประเทศอย่างมั่นคง โดยมุ่งให้การสนับสนุนการเรียนรู้แบบบูรณาการใน 3 ด้าน ได้แก่ การพัฒนาโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ยั่งยืนของชุมชน การพัฒนาศักยภาพของครู และการส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน ทั้งนี้ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาได้เน้นการพัฒนาในด้านภาษาอังกฤษสำหรับการสื่อสารในชีวิตประจำวันโดยจัดให้มีการสอนภาษาอังกฤษโดยครูเจ้าของภาษา เพื่อพัฒนาการสื่อสารภาษาอังกฤษแก่นักเรียนและครูในโรงเรียนในอุปถัมภ์ ทั้งนี้ เป็นการเตรียมความพร้อมในการที่ประเทศไทยจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (เออีซี)

ตลอดระยะเวลา 12 ปี ของการดำเนินโครงการฯ บริษัทฯ ได้ให้การสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนทั้ง 6 แห่ง คิดเป็นมูลค่าทุนสนับสนุนโครงการต่าง ๆ ของโรงเรียนรวมกว่า 35 ล้านบาท โดยมีเป้าหมายในการสร้างเยาวชนให้มีความรู้คู่คุณธรรม รวมทั้งพัฒนาครูให้มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนที่สูงขึ้น เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให้มีมาตรฐานทัดเทียมกับโรงเรียนในเมือง และกลายเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของชุมชนอย่างยั่งยืน

ผลลัพธ์ทางสังคมที่ได้จากการดำเนินโครงการนี้ คือ นักเรียนจากโรงเรียนในการอุปถัมภ์ทั้ง 6 โรงเรียนได้รับรางวัลจากการแข่งขันทางวิชาการและกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมในระดับภาคและในระดับประเทศ ในขณะที่บุคลากรครูมีความสามารถในการพัฒนาการเรียนการสอนให้น่าสนใจ สามารถกระตุ้นให้เด็กนักเรียนรู้จักคิดวิเคราะห์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการรวมกลุ่มเป็นเครือข่ายเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกัน ส่วนในระดับโรงเรียนนั้น พบว่าโรงเรียนมีมาตรฐานการเรียนการสอนที่สูงขึ้น สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน และได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนตัวอย่าง โรงเรียนต้นแบบ หรือโรงเรียนนำร่องในด้านต่างๆ

 

 

ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาสาขาธรณีวิทยาและวิศวกรรมเหมืองแร่

บริษัทฯ สนับสนุนการผลิตบุคลากรด้านธรณีวิทยาและวิศวกรรมเหมืองแร่อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 โดยมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาธรณีวิทยาและวิศวกรรมเหมืองแร่ จำนวน 10 คน จาก 4 สถาบันการศึกษา ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตลอด 7 ปีที่ผ่านมามีนักศึกษาที่ได้รับการสนับสนุนทั้งหมด 68 คน

 

ทุนสนับสนุนแก่โรงเรียนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อเนื่องเป็นปีที่ 9

บ้านปูฯ มอบทุนสนับสนุนจำนวน 1.5 ล้านบาท แก่โรงเรียน 10 แห่ง ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ จังหวัดปัตตานี นราธิวาส และยะลาต่อเนื่องเป็นปีที่ 9

ผู้เข้าชม  145