ด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อม

 

ค่ายเพาเวอร์กรีน  (Power Green Camp)

บริษัทฯ ร่วมกับคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ดำเนินโครงการ “ค่ายเพาเวอร์กรีนต่อเนื่องเป็นปีที่ 10 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่เยาวชนในด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เพื่อนำไปสู่การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ในปี 2558 “ค่ายเพาเวอร์กรีน 10” จัดขึ้นภายใต้แนวคิด ความหลากหลายทางชีวภาพกับการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนโดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 สายวิทยาศาสตร์จำนวน 70 คน จากโรงเรียนทั่วประเทศเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว เพื่อสร้างและขยายเครือข่ายเยาวชนด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม รวมทั้งเครือข่ายชาว ค่ายเพาเวอร์กรีนให้กว้างขวางยิ่งขึ้น และในโอกาสฉลองครบรอบ 10 ปี ของโครงการฯ บริษัทฯ จะพิจารณาคัดเลือกนักเรียนที่มีผลงานดีจากการร่วมค่ายในเดือนตุลาคมที่ผ่านมาจำนวน 4 คน เพื่อไปทัศนศึกษาที่ประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งเป็นประเทศที่ได้ชื่อว่ามีทรัพยากรธรรมชาติและมีความหลากหลายทางชีวภาพมากในระดับต้น ๆ ของโลก เพื่อต่อยอดประสบการณ์การเรียนรู้ของเยาชนไทยให้กว้างขึ้น ครอบคลุมหลากมิติทั้งในและต่างประเทศ

 

 

จากการดำเนิน “ค่ายเพาเวอร์กรีนตลอด 10 ปีที่ผ่านมา มีนักเรียนเข้าร่วมค่ายดังกล่าวแล้วประมาณ 640 คน นอกจากนี้ได้พัฒนาผู้นำเยาวชนด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงแก่เยาวชน ค่ายเพาเวอร์กรีนรวมทั้งขยายเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม รวมประมาณ 160 คน

 

ผู้เข้าชม  108