ด้านการพัฒนาศักยภาพของเยาวชน

 

โครงการพลังเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคม  (Banpu Champions for Change)

ปี 2558 โครงการ พลังเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคม” (Banpu Champions for Change) สนับสนุนการพัฒนาผู้ประกอบการทางสังคมรุ่นใหม่ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 โดยมุ่งสนับสนุน กิจการเพื่อสังคมที่ดำเนินการโดยเยาวชน และมุ่งเน้นความเชื่อมโยงระหว่างธุรกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ด้วยการใช้การบริหารจัดการเชิงธุรกิจ ตลอดจนคุณธรรมในการดำเนินกิจการเพื่อสังคม ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้สนับสนุนเงินทุนและส่งเสริมศักยภาพของเยาวชนคนรุ่นใหม่ โดยผู้ประกอบการที่ผ่านการพิจารณาในรอบแรกจำนวน 20 ราย จะได้รับการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาแนวคิดและรูปแบบเชิงธุรกิจ ในจำนวนนี้ คณะกรรมการ จะคัดเลือกแผนธุรกิจที่มีเป้าหมายชัดเจนในการแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งที่มีความเป็นไปได้ในเชิงธุรกิจ ให้เหลือจำนวน 10 โครงการ เพื่อรับทุนโครงการละไม่เกิน 50,000 บาท นำไปดำเนินงานในช่วง 3 เดือนแรก  จากนั้นจะมีการคัดเลือกแผนธุรกิจที่โดดเด่นและมีความคืบหน้ามากที่สุดจำนวน 4 โครงการ เพื่อรับทุนโครงการละไม่เกิน 200,000 บาทสำหรับดำเนินกิจการต่อเนื่องอีก 5 เดือน  โดย 4 กิจการที่ได้รับการคัดเลือกในปี 2558 นั้นเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับประเด็นด้านการพัฒนาสินค้าเกษตร การสร้างเครือข่ายอาสาสมัคร การส่งเสริมแง่คิดดี ๆ ให้กับเยาวชนผ่านรายการทีวีออนไลน์ และการพัฒนาภาชนะสำหรับเด็กที่ผลิตจากวัสดุธรรมชาติที่ปลอดภัยต่อเด็กและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  

ตั้งแต่เริ่มดำเนินงานในปี 2554 โครงการฯ ได้ให้การสนับสนุนกิจการเพื่อสังคมจำนวนรวม 51 กิจการ ให้มีโอกาสทดลองดำเนินกิจการเพื่อสังคมตามแนวคิดและความสนใจของตนเอง นอกจากนี้ ได้ส่งเสริมกิจการเพื่อสังคมจำนวน 20 กิจการ ที่มีผลการดำเนินงานโดดเด่นให้สามารถต่อยอดและพัฒนาศักยภาพตนเองเพื่อดำเนินการต่อได้อย่างยั่งยืน โดยตลอดระยะเวลาดำเนินงานโครงการฯ ได้ให้คำปรึกษา และจัดการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการเพื่อสังคมรุ่นใหม่ในด้านต่าง ๆ เช่น การพัฒนาโมเดลธุรกิจ การวางแผนด้านการเงิน การวัดผลทางสังคม การพัฒนาแบรนด์ การบริหารจัดการทีมงาน และการบริหารความเสี่ยงในการทำธุรกิจ เป็นต้น

 

 

สโมสรเทเบิลเทนนิสบ้านปู (Banpu Table Tennis Club)

สโมสรเทเบิลเทนนิสบ้านปู ได้ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาทักษะ รวมทั้งเปิดโลกทัศน์ทางด้านกีฬาเทเบิลเทนนิสให้กับนักกีฬาอย่างต่อเนื่องผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย ด้วยความมุ่งหวังที่จะช่วยยกระดับมาตรฐานด้านกีฬาเทเบิลเทนนิสของไทยต่อไปในอนาคต โดยในปี 2558 สโมสรฯ ยังคงมุ่งสนับสนุนให้นักกีฬาได้เรียนรู้ที่จะพัฒนาตนเองทั้งทางร่างกายและจิตใจผ่านกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การฝึกซ้อมประจำวัน การส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในรายการสำคัญทั้งในและต่างประเทศ การคัดเลือกนักกีฬาที่มีผลงานและจริยธรรมดีเด่นเดินทางไปร่วมฝึกซ้อมที่ศูนย์ฝึกกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งชาติที่เมืองเจิ้งติ้ง (Zhengding International Table Tennis Training Center) ประเทศจีน เป็นเวลา 6 เดือน (พฤศจิกายน 2557 - เมษายน 2558) ซึ่งเป็นความร่วมมือกันระหว่าง บมจ. บ้านปู สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ และบริษัทย่อยในประเทศจีน คือ Banpu Investmment (China) Ltd. หรือ BIC เพื่อให้นักกีฬาได้รับการฝึกซ้อมจากโค้ชมืออาชีพ และแลกเปลี่ยนเทคนิคสำคัญให้แก่นักกีฬาเทเบิลเทนนิสของไทย นอกจากนี้ ยังเป็นโอกาสดีที่เยาวชนจะฝึกความรับผิดชอบและวินัย เรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมควบคู่ไปกับการเรียนรู้วิถีชีวิตของนักกีฬามืออาชีพอย่างแท้จริงและเติบโตขึ้นแบบนักกีฬาเทเบิลเทนนิสมืออาชีพที่มีฝีมือทัดเทียมนานาชาติ

ปัจจุบันสโมสรเทเบิลเทนนิสบ้านปูมีนักกีฬาในสังกัดและสมาชิกรวมประมาณ 55 คนจากทั่วประเทศ โดยสโมสรฯ ยังคงมุ่งพัฒนามาตรฐานและระบบการบริหารจัดการ ตลอดจนจัดวางแผนพัฒนานักกีฬารายบุคคล รวมทั้งเพิ่มเติมกิจกรรมในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความมีวินัย และความสามัคคี โดยปีนี้เป็นปีที่ 2 ที่สโมสรฯ จัดกิจกรรมค่าย สโมสรเทเบิลเทนนิสบ้านปู สร้างแรงบันดาลใจแก่เยาวชนในพื้นที่ห่างไกลซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากเยาวชนในจังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส และขอนแก่น สโมสรฯ เชื่อว่ากิจกรรมนี้จะเป็นการปลูกฝังนักกีฬาสโมสรฯ ให้มีจิตอาสา ทั้งยังช่วยเพิ่มโอกาสการฝึกฝนทักษะเทเบิลเทนนิสที่ได้มาตรฐานให้กับเยาวชนที่มีพรสวรรค์อยู่แล้ว แต่ยังขาดโอกาสฝึกฝนฝีมือกับโค้ชและนักกีฬาระดับประเทศ

ตลอดระยะเวลากว่า 8 ปีที่ผ่านมา พบว่านักกีฬาของสโมสรฯ จำนวน 12 คน ผ่านการคัดเลือกเป็นเยาวชนทีมชาติ และนักกีฬาของสโมสรฯ จำนวน 10 คน สามารถนำเอาความสามารถทางด้านกีฬาเทเบิลเทนนิสสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา อีกทั้งได้รับรางวัลจากการแข่งขันหลากหลายรายการทั้งในระดับประเทศและระหว่างประเทศ

ผู้เข้าชม  141