ด้านการพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน

 

โครงการส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนบ้านเขาสมอคอน (Baan Khao Samorkhon Sustainable Development Project)

ภายหลังจากที่บ้านปูฯ ฟื้นฟูชุมชนบ้านเขาสมอคอน หมู่ที่ 1, 2 และ 3 ในอำเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุรี ซึ่งเป็นชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วมปี 2554 ในระยะเร่งด่วนแล้ว บริษัทฯ ได้ส่งเสริมการพัฒนาชุมชนทั้งทางด้านเศรษฐกิจ และสังคมอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา 4 ปี ที่ผ่านมา ภายใต้ “โครงการส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนบ้านเขาสมอคอน” จังหวัดลพบุรี ซึ่งประกอบด้วย 3 โครงการ ที่มีจุดมุ่งหมายหลักเพื่อสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืนผ่านการเสริมสร้างขีดความสามารถและทักษะที่จำเป็นต่อการประกอบอาชีพ รวมทั้งการสร้างพลังสามัคคีภายในชุมชน

 

โครงการส่งเสริมการปลูกข้าวอินทรีย์สินเหล็ก

โครงการส่งเสริมการปลูกข้าวอินทรีย์สินเหล็กมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยยกระดับความสามารถในการผลิตสินค้าทางการเกษตรให้มีผลผลิตที่ดีขึ้น ในขณะที่มีต้นทุนการผลิตที่ลดลง อันจะส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้ที่สูงขึ้นเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางการเงินให้แก่กลุ่มสมาชิกชาวนา และช่วยส่งเสริมให้กลุ่มสมาชิกชาวนามีสุขภาพที่ดีขึ้นเนื่องจากลดการใช้สารเคมีในการปลูกข้าว ซึ่งผลผลิตปลายปี 2557 ที่ผ่านมาอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากเมื่อเทียบกับผลผลิตในปีก่อนหน้า จึงส่งผลให้บ้านปูฯ ต่อยอดโครงการฯ ในปี 2558 ด้วยการมุ่งส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยบ้านปูฯ ร่วมมือกับสมาชิกกลุ่มนาอินทรีย์สินเหล็กและชาวบ้านในชุมชนเพิ่มมูลค่าผลผลิตด้วยการเปิดตัวแบรนด์ข้าวสินเหล็กพันธุ์แท้ “ข้าวกล้องอินทรีย์สินเหล็ก เขาสมอคอน” ที่สมาชิกกลุ่มนาอินทรีย์สินเหล็กและชาวบ้านในชุมชนมีส่วนร่วมในทุกกระบวนการพัฒนาสินค้าตั้งแต่ขั้นตอนการปลูก บรรจุภัณฑ์ การจัดจำหน่าย รับคำสั่งซื้อ และส่งผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้า ซึ่งในปีนี้ได้จัดจำหน่าย “ข้าวกล้องอินทรีย์สินเหล็ก เขาสมอคอน” ไปแล้วกว่า 5,200  ถุง ผ่านโปรแกรมส่งเสริมการขาย สื่อประชาสัมพันธ์ การออกร้านในงานต่าง ๆ และช่องทางการขายออนไลน์เฟซบุ๊ก www.facebook.com/sinleksamorkhon ในปีนี้ บริษัทฯ เข้ามาช่วยเรื่องการสร้างการรับรู้ด้านแบรนด์และสินค้า สำหรับแผนในอนาคตจะส่งเสริมให้ชาวบ้านขยายช่องทางการจำหน่ายไปสู่ร้านค้าชุมชนและร้านค้าออนไลน์ อื่น ๆ ในอีก 2-3 ปีข้างหน้า

              

กองทุนปุ๋ยกลุ่มสัจจะชาวนา  บ้านเขาสมอคอน

ในปี 2558 บ้านปูฯ ได้ติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานกองทุนปุ๋ยกลุ่มสัจจะชาวนา บ้านเขาสมอคอนอย่างต่อเนื่องโดยเข้าร่วมประชุมประจำเดือนเพื่อรับฟังรายงานความคืบหน้าในการดำเนินงานและเพื่อให้คำแนะนำด้านการบริหารจัดการกองทุนฯ  ในปีนี้สมาชิกจำนวน 33 ราย จากสมาชิกจำนวน 51 ราย ขอกู้ยืมปุ๋ยทั้งสิ้น 673 ถุง หรือคิดเป็นเงิน 420,135 บาท ซึ่งเป็นจำนวนที่น้อยลงกว่าปีก่อน ทั้งนี้เป็นผลมาจากสภาวะขาดแคลนน้ำ ซึ่งเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการทำนาในชุมชน ด้วยเหตุนี้ คณะกรรมการกองทุนฯ จึงได้รวมกลุ่มปรึกษาหารือเพื่อสรุปหลักเกณฑ์ในการพิจารณาอนุมัติเงินกู้ให้แก่สมาชิกที่ต้องการกู้เงินจากกองทุนฯ ไปดำเนินโครงการอาชีพอื่น ๆ เพิ่มเติมนอกเหนือจากการกู้ยืมปุ๋ย โดยในปลายปี 2558 คณะกรรมการกองทุนฯ ได้อนุมัติให้กู้ยืมเงินจากกองทุนฯ เพื่อดำเนิน “โครงการแปลงสาธิตที่ทำกินอย่างยั่งยืน” ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างอาชีพและรายได้ให้กับสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการ และเพื่อเป็นแปลงสาธิตการปลูกพืชทางเลือกให้กับเกษตรกรบ้านเขาสมอคอน ซึ่งเป็นโครงการที่เกิดจากการรวมกลุ่มสมาชิกกองทุนฯ จำนวน 10 คน

 

การบริหารจัดการกองทุนฯ และกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในปีนี้ได้สะท้อนให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงด้านกระบวนการคิดเพื่อปรับแนวทางการบริหารจัดการกองทุนฯ ที่มุ่งหวังให้เกิดผลประโยชน์อย่างยั่งยืนให้กับสมาชิกและชุมชนมากยิ่งขึ้น

 

โครงการปลูกมะนาวนอกฤดูกาล

หลังจากที่บ้านปูฯ สนับสนุนต้นมะนาว 114 ต้น และปัจจัยอื่น ๆ เพื่อการเพาะปลูกแก่สมาชิกโครงการจำนวน 39 ราย และเริ่มดำเนินโครงการปลูกมะนาวนอกฤดูมาตั้งแต่วันที่ 5 ธันวาคม 2556 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นอาชีพที่สร้างรายได้เสริมนอกฤดูทำนาให้แก่สมาชิกโครงการฯ ปัจจุบันสมาชิกต่อยอดปลูกต้นมะนาวเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ได้รับการสนับสนุนจากบริษัทฯ เป็นจำนวน 137 ต้น โดยสมาชิกได้รวมกลุ่มแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และเทคนิคในการปลูกอย่างต่อเนื่องเสมอมา ตลอดปี 2558 บ้านปูฯ ลงพื้นที่เพื่อติดตามผลโครงการฯ กับสมาชิกทุกคนในทุกเดือน อีกทั้งยังให้การสนับสนุนด้านองค์ความรู้ในการตอนกิ่งมะนาวเพื่อจำหน่ายเพิ่มเติม ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกสามารถสร้างรายได้เพิ่มเติมจากต้นมะนาวที่มีอยู่เดิม

 

โครงการส่งเสริมอาชีพการปลูกชะอม

บ้านปูฯ ได้สนับสนุนต้นชะอม 1,430 ต้น แก่เกษตรกรที่สนใจร่วมโครงการปลูกชะอมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557  โดยมีสมาชิกร่วมโครงการจำนวน 20 ราย ซึ่งนอกจากจะเป็นการร่วมส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้แล้ว ยังทำให้ชุมชนเกิดการแบ่งปันผลผลิตกันแบบ ครัวชุมชนรวมกลุ่มเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ร่วมเรียนรู้และแก้ปัญหาวิธีการดูแลรักษาต้นชะอม  รวมทั้งการรวบรวมผลผลิตและส่งขาย โดยบ้านปูฯ ลงพื้นที่เพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการฯ ของสมาชิกทุกคนในทุกเดือน

ผู้เข้าชม  286