ด้านการพัฒนาชุมชน

 

การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค

เหมืองลำพูนได้สร้างฝายขนาดเล็กที่บ้านนากลาง ตำบลผายอง อำเภอลี้ เพื่อใช้สำหรับการเกษตรของหมู่บ้าน และเพื่อเก็บความชุ่มชื้นให้กับป่าต้นน้ำ นอกจากนี้ ยังได้ซ่อมแซมถนนส่วนที่ชำรุดในเขตตำบลลี้ เพื่อให้สามารถสัญจรได้สะดวกตามปกติ

 

การพัฒนาด้านสาธารณสุข

เหมืองลำพูนจัดกิจกรรม “หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการตรวจสุขภาพบริการด้านทันตกรรม และให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพแก่ชาวบ้านในหมู่บ้านบ้านโฮ่งและบ้านแวนนารินโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย นอกจากนี้ยังส่งเสริมโครงการธนาคารขยะที่หมู่บ้านบ้านโฮ่งซึ่งดำเนินการโดยกลุ่มแม่บ้าน โดยทางกลุ่มฯ ได้นำรายได้ส่วนหนึ่งบริจาคให้วัดและหมู่บ้านเพื่อทำกิจกรรมสาธารณะ

 

การพัฒนาด้านการศึกษา

ในปีการศึกษา 2558 เหมืองลำพูนได้มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนนักศึกษาจากชุมชนในเขตเหมืองรวมทั้งสิ้น 95 ทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 200,000 บาท ทั้งนี้ทางเหมืองได้มอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนในชุมชนรอบเหมืองอย่างต่อเนื่องมาตลอดระยะเวลา 7 ปี นับตั้งแต่ปี 2552 จนปัจจุบันรวมเป็นเงินราว 1,600,000 บาท ขณะเดียวกันเหมืองลำพูนร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ และสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนในชุมชนรอบ ๆ เหมืองอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ยังได้ทำโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันโดยจัดทำแปลงปลูกผักและโรงเรือนเพาะเห็ดให้กับโรงเรียนบ้านก้ออีกด้วย

 

การพัฒนาด้านศาสนาและประเพณีท้องถิ่น

เหมืองลำพูนร่วมทอดกฐิน ถวายเทียนพรรษาให้กับวัด 9 วัด ร่วมเป็นเจ้าภาพเทศน์มหาชาติชาดกเพื่อร่วมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ร่วมพิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองลี้ รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ในช่วงเทศกาลสงกรานต์เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน

 

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

เหมืองลำพูนสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาอาชีพเพื่อช่วยเสริมสร้างรายได้ให้กับชุมชนด้วยการจัดโครงการปุ๋ยหมักบ้านแวนนาริน และจัดศึกษาดูงานให้กับตัวแทนของชุมชนเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสร้างความตระหนักเรื่องการพึ่งพาตนเอง

 

ปีนี้เหมืองลำพูนได้รับรางวัลสถานประกอบการเครือข่ายที่มีการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อเนื่อง (Corporate Social Responsibility-Department of Primary Industries and Mines: CSR-DPIM) จากกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม

ผู้เข้าชม  101