ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมในกระบวนการ (In Process)

 

ตลอดระยะเวลากว่า 26 ปี ของการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมอย่างจริงจังในทุกกระบวนการ ก่อให้เกิดพัฒนาแนวคิด 6 Green LPN ที่กลั่นกรองจากประสบการณ์การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และการบริหารชุมชน เพื่อเป็นหลักปฏิบัติในการสร้างสมดุลอย่างยั่งยืนแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

 

ปัจจุบันแนวคิด 6 Green LPN ครอบคลุมความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมทั้งหมด 6 ประการ ได้แก่ 

  • Green Enterprise การดำเนินธุรกิจที่ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการและทุนมนุษย์
  • Green Design Concept การออกแบบผลิตภัณฑ์ภายใต้ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
  • Green Financial Management การกำหนดผลตอบแทนและการเติบโตขององค์กรให้เหมาะสม
  • Green Marketing Management การตลาดที่เป็นธรรมกับผู้บริโภคและคู่แข่ง
  • Green Construction Process การบริหารจัดการผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมในกระบวนการก่อสร้าง
  • Green Community Management การดูแลและบริหารจัดการคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยในโครงการหลังส่งมอบ
ผู้เข้าชม  52