ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมนอกกระบวนการ (Out Process)

 

การมีส่วนร่วมและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมและสังคมที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานขององค์กร โดยบริษัทมุ่งเน้นจิตสำนึกความรับผิดชอบที่เริ่มต้นจากตนเอง ซึ่งหมายถึงภายในองค์กรและภายในชุมชนที่บริษัทพัฒนา แล้วจึงขยายสู่สังคมภายนอก (From Corporate Environmental&Social Responsibility to Community Environmental&Social Responsibility)

 

โดยกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมและสังคมนอกกระบวนการ แบ่งเป็นกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมและสังคมของบริษัท ที่เป็นกิจกรรมหลักและจัดต่อเนื่องทุกปี และกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมและสังคมของชมรมลุมพินีอาสา

ผู้เข้าชม  61