โครงการเพาะพันธุ์ปัญญา

 

โครงการเพาะพันธุ์ปัญญา(ระยะเวลาโครงการ ปี 2555-2560)ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) พัฒนาปฏิรูปกระบวนการคิดของเยาวชนไทย สร้างทักษะความคิดที่เป็นระบบผ่านการจัดทำโครงงานฐานวิจัย (Research Based Learning: RBL) ที่เกี่ยวกับ     ประ วัติศาสตร์ ท้องถิ่ม เศรษฐกิจชุมชน  และวิทยาศาสตร์สร้างสรรค์  เพื่อนำไปสู่ความเข้มแข็งยั่งยืนแก่ชุมชน รวมทั้งให้ความรู้ทักษะทาง การเงินสำหรับครูและนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อเป็นองค์ความรู้สำหรับการสร้างรายได้สามารถใช้ต่อยอดในโครงงานวิจัยได้อย่างยั่งยืน

ผู้เข้าชม  362