โครงการคนกสิกรไทย ดูแลปอดคนกรุง

 

โครงการคนกสิกรไทย ดูแลปอดคนกรุง (เริ่มดำเนินการปี 2533) ด้วยความรับผิดชอบต่อการเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมและชุมชนในละแวกที่ธนาคารตั้งอยู่ ธนาคารจึงสอบถามความคิดเห็นและความคาดหวังของชุมชนที่มีต่อธนาคาร โดยนับตั้งแต่ปี 2553 พนักงานจิตอาสาของธนาคารร่วมกับคนในชุมชน ต.บางน้ำผึ้ง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ ซึ่งเป็นชุมชนที่อยู่ใกล้ธนาคารและได้รับการขนานนามว่าเป็นปอดแห่งสุดท้ายของคนกรุงเทพฯ ช่วยกันบำรุงผืนป่า และปรับปรุงคุณภาพน้ำในชุมชนให้ใสสะอาด เพื่อสุขภาพที่ดีของคนในชุมชนและให้ชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติและเป็นปอดของคนกรุงเทพฯ ต่อไป

ผู้เข้าชม  71