กิจการเพื่อสังคมหนึ่งสี่หนึ่ง

จากการเห็นความสำคัญของการเล่นในเด็กช่วงปฐมวัยกับความขาดแคลนของเล่นไม้ธรรมชาติในศูนย์พัฒนาเด็กเเMตภัaล็กในพื้นที่ทุรกันดาร จึงตั้งใจใช้การออกแบบทำให้เกิดผลิตภัณฑ์แห่งการให้   โดยสินค้าของ ๑4๑ หนึ่งชิ้นจะได้ของเล่นสำหรับบริจาคให้น้องหนึ่งชิ้น ชวนทุกคนร่วมกันสร้างสังคมแห่งการให้

- ความสำคัญของการเล่น ช่วงปฐมวัยเป็นช่วงสำคัญที่เด็กทุกคนเรียนรู้ผ่านการเล่น  ของเล่นเปรียบเสมือนสิ่งสำคัญที่หล่อเลี้ยงช่วงเวลาวัยเด็ก อยากให้เด็กๆมีของเล่นไม้ธรรมชาติ

- ความสำคัญของการลงมือทำ คุณค่าของของเล่นผ่านการลงมือทำด้วยตนเอง คุณค่าของตนเองที่สามารถทำของเล่นเองได้  และคุณค่าของการใช้เวลาร่วมกันภายในครอบครัว

ทุกคนในสังคมสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเติมเต็มส่วนที่ขาดหายไป ท่ามกลางของเล่นที่ไม่เหมาะสม  ผลิตภัณฑ์ ๑4๑ เป็นทางเลือกแห่ง "การให้" ผ่านของเล่นไม้ธรรมชาติเหมาะสมกับเด็กเล็กซึ่งเป็นช่วงวัยสำคัญที่เรียนรู้ผ่านการเล่น ซื้อสินค้าของ ๑4๑ หนึ่งชิ้นเท่ากับการร่วมบริจาคของเล่นไม้ 1 ชิ้น

สังคมแห่งการให้

ความตระหนักรู้เรื่องการเล่นที่เหมาะสม

ความตระหนักรู้เรื่องคุณค่าของตนเอง

สังคมแห่งการให้ ร่วมเป็นผู้ให้และผู้รับ

ความตระหนักรู้เรื่องการเล่นที่เหมาะสมตามวัย และภัยจากการให้ใช้เทคโนโลยีก่อนวัยที่เหมาะสม

ความตระหนักรู้เรื่องของคุณค่าของตนเองผ่านการลงมือทำ

- สังคมแห่งการให้ร่วมกันเป็นผู้ให้และผู้รับ

- ความตระหนักรู้เรื่องการเล่นที่เหมาะสมตามวัย และภัยจากการให้ใช้เทคโนโลยี่ก่อนวัยที่เหมาะสม

- ความตระหนักรู้เรื่องคุณค่าของตนเองผ่านการลงมือทำ

ผู้เข้าชม  68