folkrice ltd. เป็นกิจการเพื่อสังคมด้านการเกษตรที่มุ่งสร้างผลกำไรสู่ "เกษตรกรรายย่อย" โดยส่งเสริมเกษตรกรผลิตเพื่อรักษาพันธุกรรมพื้นเมืองและสื่อสารให้ผู้บริโภคหันมาเลือกสินค้าพื้นเมืองที่หลากหลาย เพื่อให้ผู้ผลิตและผู้บริโภคร่วมกันสร้างสังคมการแลกเปลี่ยนที่ยั่งยืน

folkrice ltd. เกิดจากการมองเห็นความท้าทายจากคำถามที่ว่า "ทำไมชาวนายังจน" ในเมื่อสังคมไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม แต่ผลกำไรจากผลผลิตทำไมไม่กลับคืนสู่เกษตรกร  นำไปสู่การค้นหาคำตอบจากการลงมือทำเกษตร ทำการตลาด และสร้างเครื่องมือ (Web & Mobile application Platform) เพื่อส่งเสริมการตลาดสำหรับเกษตรกรรายย่อยในที่สุด

Web & Mobile application Platform

 

 

folkrice ltd. สร้าง Web & Mobile application Platform for small-scale farmer เพื่อให้เกษตรกรและผู้บริโภคเข้าถึงกันได้ทันเวลาเพื่อแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการด้านการเกษตร

http://www.folkrice.com/

สร้างกำไรสู่เกษตรกรรายย่อย รักษาพันธุกรรมพื้นเมืองและระบบนิเวศที่ยั่งยืน

ผู้เข้าชม  142