พัฒนาสังคม

 

ในด้านสังคม มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ ผลักดันการสร้างความตระหนักของการใส่ใจดูแลของผู้บริหารและพนักงานของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยส่งเสริมพนักงานที่มีจิตอาสา ทำกิจกรรมเพื่อสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การดูแลชุมชนใกล้อาคารตลาดหลักทรัพย์ฯ

โดยดำเนินกิจกรรมที่สร้างประโยชน์แก่สังคมในด้านการส่งเสริมการเรียนรู้การออมและการลงทุนเพื่อสุขภาพทางการเงินที่ดี เพื่อปูพื้นฐานความรู้ และเรียนรู้การบริหารการเงินสวนบุคคลผ่านกิจกรรม ค้นหาความหมายของการรู้หา รู้เก็บ รู้ใช้ และรู้ขยายดอกผล พร้อมฟังประสบการณ์การวางแผนที่ชีวิต

ผู้เข้าชม  56