ครอบครัวไทยแข็งแรงประเทศไทยแข็งแรง

ความรับผิดชอบต่อสังคมถือเป็นหน้าที่หลักสำคัญอีกประการหนึ่งของภาคธุรกิจที่มีต่อสังคม ที่เอไอเอสเรามีความมุ่งมั่นและตั้งใจในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม CSR (Corporate Social Responsibility) ควบคู่ไปกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามหลักบรรษัทภิบาลและจริยธรรมทางธุรกิจ

เอไอเอสต้องการเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยพัฒนาสังคมและประเทศไทยให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปเรื่อยๆ โดยนำความรู้และทรัพยากรที่เรามีอยู่ไปช่วยทั้งช่วยสร้างคุณค่าและความเป็นอยู่ของคนไทยให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนเพราะเราเชื่อมั่นว่าแนวคิดและหลักปฏิบัติดังกล่าวเป็นการแสดงออกถึงความตั้งใจจริงและจริงใจของเราและจะสามารถสร้างการยอมรับจากสังคมได้ซึ่งการยอมรับดังกล่าวนี้จะนำมาซึ่งการสนับสนุนการดำเนินของธุรกิจให้ก้าวหน้าและเติบโตไปอย่างยั่งยืน

เอไอเอสจึงได้กำหนดกลยุทธ์ของการทำ CSR ภายใต้แนวคิด “ครอบครัวไทยแข็งแรง ประเทศไทยแข็งแรง” ซึ่งประกอบด้วย

1. สานรัก สนับสนุนสถาบันครอบครัว

2. สานรัก สานสังคมไทย

จากกลยุทธ์ดังกล่าว เอไอเอสได้สร้างสรรค์โครงการเพื่อตอบแทนสังคมในรูปแบบต่างๆ และได้ดำเนินการมาอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องเป็นระยะเวลากว่า 14 ปี โดยแบ่งเป็น 4 แนวทาง ดังนี้

1. สานรัก สนับสนุนสถาบันครอบครัว (สานรักสนับสนุนสถาบันครอบครัว)

2. สานรัก คนเก่งหัวใจแกร่ง (สานรักสนับสนุนสถาบันครอบครัว)

3. สานรัก สานสังคมไทย (สานรัก สานสังคมไทย)

4. สานรัก หัวใจอาสา (สานรัก สานสังคมไทย)

แนวทางที่ 1 สานรัก สนับสนุนสถาบันครอบครัว

เอไอเอส ให้ความสำคัญกับ การสนับสนุนสถาบันครอบครัว ในแนวคิด “ครอบครัวไทยแข็งแรง ประเทศไทยแข็งแรง” มุ่งรณรงค์ส่งเสริมการสร้างความรัก ความผูกพัน และช่วยกระชับความสัมพันธ์ภายในครอบครัวให้แน่นแฟ้นแข็งแรง ภายใต้โครงการ “สานรัก สนับสนุนสถาบันครอบครัว” ที่ได้ดำเนินการมาเป็นปีที่ 17 ด้วยความเชื่อมั่นว่า “ครอบครัว” เป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาคนไปสู่สังคมที่ดี เพราะหากครอบครัวไทยแข็งแรง ย่อมส่งผลให้ประเทศชาติแข็งแรง ผ่านการดำเนินกิจกรรมต่างๆ เช่น

1. ภาพยนตร์โฆษณาส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีของครอบครัว เพื่อจุดประกายความคิดของคนไทย ให้ตระหนักถึงความสำคัญของสถาบันครอบครัว ด้วยการถ่ายทอดมุมมองและแนวคิดอันเป็นประโยชน์ เพื่อสร้างความรักและความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว

2. กิจกรรม AIS Family Day กิจกรรมที่ส่งเสริมความสัมพันธ์ในครอบครัว โดยการใช้เวลาว่างทำกิจกรรมครอบครัวที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน ซึ่งภายในงานจัดให้มีกิจกรรมครอบครัวต่างๆ เช่น Workshop เกมสนุกสนาน เสวนาสาระความรู้ เล่านิทาน ขายของ handmade เป็นต้น ทั้งนี้กำหนดจัดกิจกรรมในวันสำคัญของครอบครัว เช่น วันครอบครัว วันแม่ วันพ่อ ณ สถานที่พักผ่อนของครอบครัว

3. AIS Family Rally เพื่อสายใจไทย แรลลี่รถยนต์การกุศล ที่สมาชิกในครอบครัวจะได้ใช้เวลาว่างทำกิจกรรมร่วมกัน ด้วยเกมการแข่งขันที่จะช่วยเสริมสร้างความรัก ความเข้าใจ และความสามัคคีระหว่างสมาชิกภายในครอบครัว ซึ่งได้จัดต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยในปี 2558 จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 22 รายได้นำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย เป็นจำนวน 6 แสนบาท

4. AIS Family Walk Rally สมทบทุนมูลนิธิอานันทมหิดล กิจกรรมวอล์คแรลลี่ส่งเสริมให้ครอบครัวได้ใช้เวลาว่างทำกิจกรรมร่วมกัน รูปแบบการออกกำลังกาย เพื่อเป็นการสร้างความสามัคคี และความเข้าใจซึ่งกันและกัน โดยในปี 2558 จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 16 รายได้นำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายสมทบทุนมูลนิธิมูลนิธิอานันทมหิดล เป็นจำนวน 5 แสนบาท

5. AIS ยิ้มหวานวันเด็ก สานรักเพื่อน้องพิการ กิจกรรมวันเด็กสำหรับกลุ่มเด็กที่บกพร่องทางสมอง อวัยวะแขนขา / การมองเห็น (ตาบอด) และการได้ยิน (หูหนวก) เพราะตระหนักว่าเยาวชนกลุ่มนี้ควรจะได้รับการดูแล และให้ความสำคัญในโอกาสวันเด็กแห่งชาติเท่าเทียมกับเด็กปกติทั่วไป

6. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเอไอเอส – สานรัก โครงการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เอไอเอส-สานรัก นับเป็นอีกหนึ่งความตั้งใจของเอไอเอส ที่จะช่วยเปิดโอกาสให้กับเด็กและเยาวชน ซึ่งนับเป็นส่วนสำคัญของสังคมให้ได้มีโอกาสในการศึกษามากขึ้น โดยได้เริ่มดำเนินโครงการตั้งแต่ปี 2547 ปัจจุบัน ได้ส่งมอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ แล้ว รวม 5 แห่ง ดังนี้ จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดกระบี่

แนวทางที่ 2 สานรัก คนเก่งหัวใจแกร่ง

การถ่ายทอดเรื่องราวชีวิตของเด็กที่ยากไร้ แต่มีความรักความผูกพันในครอบครัว ทำให้เด็ก มีความกตัญญู ต่อสู้ทำงานหาเลี้ยงชีพจุนเจือครอบครัว และสนใจใฝ่หาความรู้ ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเพื่อพัฒนาตนเองให้ดีขึ้นในอนาคต รวมทั้งเป็นการปลูกจิตสำนึกของคนในสังคมให้ตระหนักถึงความสำคัญของสถาบันครอบครัว ส่งเสริม และให้กำลังใจในการต่อสู้ชีวิตแก่ผู้ชมทั่วไปโดยเฉพาะผู้ที่กำลังประสบปัญหาในชีวิต

ปัจจุบันดำเนินโครงการมาแล้ว 15 ปี มีเยาวชนเข้ารับทุนการศึกษาแล้ว 678 คนและจบปริญญาตรีแล้ว 140 คน มอบทุนการศึกษาไปแล้ว 35,400,000 บาท กิจกรรมของ สานรัก คนเก่งหัวใจแกร่งมีดังนี้

1. รายการ “สานรัก คนเก่งหัวใจแกร่ง” ถ่ายทอดเรื่องราวชีวิตของเด็กกตัญญู ที่ต่อสู้ทำงานหาเลี้ยงชีพจุนเจือครอบครัว และตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเพื่อพัฒนาตนเองให้ดีขึ้นในอนาคตนับได้ว่าเป็นแบบอย่างที่ดีของเยาวชน รายการฯ ได้เริ่มออกอากาศตั้งแต่เดือนมกราคม 2544 ปัจจุบันดำเนินรายการมาเป็นปีที่ 15 ออกอากาศทาง WORKPOINT TV ทุกวันเสาร์เวลา 14.30 -15.00 น.

2. กิจกรรม สานรัก คนเก่งหัวใจแกร่งสัญจร นำตัวอย่างเยาวชนที่มีความประพฤติดี มีความกตัญญู และขยันทำงานหารายได้ช่วยเหลือครอบครัว และตั้งใจศึกษาเล่าเรียนมาเผยแพร่เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่เด็กและเยาวชนไทย ยังโรงเรียน สถานสงเคราะห์และสถาบันการศึกษาต่างๆทั่วประเทศ เพื่อมุ่งหวังให้เด็กและเยาวชนไทยมีกำลังใจในการต่อสู้ชีวิต มีความกตัญญู ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนและเป็นแบบอย่างที่ดี เพื่อจะได้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีของสังคมไทยต่อไปในอนาคต ปัจจุบันจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 18

3. กิจกรรม “แนะแนวบัณฑิตสานรักฯ...สู่วัยทำงาน” กิจกรรมเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนสานรักคนเก่ง หัวใจแกร่ง ที่จบการศึกษาแล้วและกำลังศึกษาในระดับอุดมศึกษาชั้น ปีที่ 3 และปีที่ 4 มาเข้าร่วมอบรมในหลักสูตรแนะแนวการสมัครงาน ตั้งแต่การเขียน Resume การสัมภาษณ์งาน พัฒนาบุคลิกภาพ เสริมสร้างความมั่นใจ รวมถึงการใช้ชีวิตในการทำงานอย่างเหมาะสม ปัจจุบันจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 4

4. แคมป์เยาวชนสานรัก คนเก่งหัวใจแกร่ง เป็นกิจกรรมที่นำเยาวชนสานรัก คนเก่งหัวใจแกร่ง จำนวนครั้งละ 60 คน มาทำกิจกรรมร่วมกัน ได้พบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้และกำลังใจเพื่อนำกลับไปใช้ในชีวิตประจำวัน ทัศนศึกษาในสถานที่ต่างๆ รวมทั้งเพื่อเป็นการเปิดโลกทัศน์การเรียนรู้นอกชั้นเรียนให้ได้รับความรู้ทัดเทียมกับเยาวชนในสังคมเมือง ในระยะเวลา 3 คืน 4 วัน ปัจจุบันจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 6

แนวทางที่ 3 สานรัก สานสังคมไทย

จัดขึ้นเพื่อตอบแทนสังคมด้วยการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมไทย และพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยให้ดีขึ้น รวมทั้งให้ความช่วยเหลือ และบรรเทาความเดือดร้อนแก่พี่น้องคนไทยที่ประสบปัญหาจากภัยธรรมชาติทุกพื้นที่ของประเทศ กิจกรรมของสานรัก สานสังคมไทย มีดังนี้

1.กองทุน เอไอเอส เพื่อผู้สูงอายุ ในมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ เริ่มครั้งแรกเมื่อปีพ.ศ. 2545 ในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ เอไอเอส มอบเงินบริจาคจำนวน 5 ล้านบาทเพื่อจัดตั้ง “กองทุน เอไอเอส เพื่อผู้สูงอายุ ในมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ” เพราะเอไอเอส ตระหนักในความสำคัญของผู้สูงอายุว่า เป็นบุคคลผู้ทรงคุณค่า ผู้ให้ความรัก ความห่วงใย และเป็นแบบอย่างที่ดีของรุ่นลูกรุ่นหลาน ขณะนี้ กองทุนมีมูลค่ารวม 70 ล้านบาท

2.โครงการ เอไอเอส สร้างอาชีพ Call Center แด่ผู้พิการ โครงการที่สร้างคุณค่า และประโยชน์ร่วมกันระหว่างองค์ และสังคม หรือ CSV (Creating Shared Value) โดยการสร้างอาชีพให้แก่ผู้พิการด้วยการเป็นพนักงาน Call Center ให้บริการลูกค้าเช่นเดียวกับพนักงานปกติ โดยบริษัทฯ สนับสนุนเครื่องมือในการปฏิบัติงาน จัดสภาพแวดล้อมการทำงาน ให้ค่าตอบแทนและสวัสดิการต่างๆที่เป็นมาตรฐานขององค์กรเฉกเช่นเดียวกับพนักงานทั่วไป ปัจจุบันบริษัทฯ มีพนักงาน Call Center ผู้พิการ จำนวน 78 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 19 พฤษจิกายน 2558) แบ่งเป็น

-ผู้พิการทางสายตา จำนวน 28 คน

-ผู้พิการทางการได้ยิน จำนวน 8 คน

-ผู้พิการทางร่างกาย จำนวน 42 คน

ปัจจุบันศูนย์ปฏิบัติการ เอไอเอส คอลล์เซ็นเตอร์ แด่ผู้พิการ มีจำนวน 8 แห่ง ได้แก่ ศูนย์ปฏิบัติการร่วมกับ มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยฯ กรุงเทพฯ / โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จ.เชียงใหม่ / โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ / มูลนิธิพระมหาไถ่ จ.ชลบุรี / โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ จ.หนองคาย /มูลนิธิพิทักษ์ดวงตาลำปาง จ.ลำปาง และ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น จ.ขอนแก่น

นอกจากนั้นยังมีแผนที่จะเปิดศูนย์ปฏิบัติการ Call Center ผู้พิการ ในโครงการ เอไอเอส สร้างอาชีพ Call Center แด่ผู้พิการ ในปี 2558 อีก 2 แห่ง

3. เอไอเอส รวมใจบรรเทาภัยน้ำท่วม ด้วยการจัดทำ ถุงยังชีพ เพื่อให้ความช่วยเหลือ และบรรเทาความเดือดร้อนแก่พี่น้องคนไทย ที่ประสบปัญหาจากภัยธรรมชาติทุกพื้นที่ของประเทศ (ตั้งแต่ปี 2544-2558 จัดทำถุงยังชีพ จำนวนรวม 65,650 ถุง คิดเป็นมูลค่าประมาณ 20 ล้านบาท)

4. เอไอเอส รวมใจบรรเทาภัยหนาว ด้วยการจัดทำผ้าห่มกันหนาว เพื่อมอบแก่ประชาชนในพื้นที่ประสบภัย (ตั้งแต่ปี 2554-2558 จัดทำผ้าห่มกันหนาว จำนวนรวม 188,550 ผืน และเสื้อกันหนาวสำหรับเด็ก 2,000 ตัว คิดเป็นมูลค่าประมาณ 30 ล้านบาท)

แนวทางที่ 4 สานรัก หัวใจอาสา

ด้วยเล็งเห็นว่าพนักงานของเอไอเอส และบริษัทในเครือ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในสมาชิกของสังคม และเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีศักยภาพในการสร้างสรรค์ และแบ่งปันสิ่งที่ดีให้แก่ชุมชน จึงได้นำแนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคม เข้าไปสู่กระบวนการทำงาน โดยการถ่ายทอดความรู้เพื่อพัฒนาพนักงาน การปลูกฝังจิตสำนึกด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และสนับสนุนให้พนักงานมีจิตอาสา มีความรับผิดชอบต่อสังคม และทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ต่างๆ ในอันที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนอย่างยั่งยืนให้พนักงาน มีส่วนร่วมช่วยเหลือสังคม ผ่าน โครงการ “เอไอเอสหัวใจอาสา พัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน”

ซึ่งในปี 2558 นี้ ได้มีโครงการที่ผ่านการคัดเลือก จำนวนรวม 39 โครงการโดยบริษัทฯ สนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมจิตอาสาเป็นเงิน 2,535,000 บาท และมีพนักงานเข้าร่วมโครงการรวมกว่า 750 คน

ผู้เข้าชม  415